Uroczystość Pierwszej Komunii św.
Lubań-Księginki 31.05.2009 roku

A. Obrzędy wstępne

1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w dwuszeregu (dziewczęta – chłopcy) – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00 do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż + ceroferariusze – ministrant z wodą święconą i kropidłem – pozostali ministranci.
[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele przy stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią z ławek.

2. Celebrans mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

3. Prezbiter mówi: Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyć we Mszy świętej, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

4. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:
Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. A m e n .

5. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:
Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Do celebransa podchodzą: Roksana Małańczuk, Basia Kandora i Adrian Tymes.
Prośba o błogosławieństwo (patrz załącznik nr 1) :

Najdroższa Mamo! Tato kochany!
Prosimy sercem pełnym miłości.
Pobłogosławcie nam w dniu dzisiejszym,
Gdy Jezus w sercach naszych zagości.

Mamusiu droga! Tato kochany!
Uczyń znak krzyża na moim czole,
Bym odtąd zawsze z Chrystusem Panem
Żyła w przyjaźni w domu i w szkole.

Wraz z błogosławieństwem Waszym
Bóg swą łaskę da obficie.
Byśmy odtąd dla Jezusa
Poświęcili swoje życie.


[Dzieci wracają na miejsce. Rodzice stają przed dziećmi i wyciągają ręce]

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego
i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

6. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca.

7. Podczas wejścia śpiew: „Oto jest dzień”.

8. Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [po zakończeniu okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu skruchy: Szymon Kieruzal, Adrian Tymes, Ola Trzewik i Patryk Zdunek. Rodzice – Andrzej Trzewik i Bożena Małańczuk – stają od strony zakrystii]. Rozpoczynają dzieci – Szymon Kieruzal :

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
Moja głowa jest już taka przepełniona.
Co może być w tych wszystkich paczkach w domu?
Czy Kasia też dostanie zegarek?
Czy mój wianuszek dobrze leży?

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
To przez zdenerwowanie i niepokój.
Babcia płacze ze wzruszenia.
Mam nadzieję, że nie potknę się o długą sukienkę.
Muszę prosto trzymać świecę.

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
Pomóż nam się uspokoić,
Ponieważ tylko Ty jesteś ważny,
Ty jesteś i pozostaniesz przy nas,
Kiedy to całe zamieszanie już minie.

Następnie do celebransa zwracają się Rodzice :

Przed kilku laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To otrzymane na chrzcie święte Boże życie, chcemy w nich podtrzymywać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go całym dziecięcym sercem. Dziś wobec całej zgromadzonej tu rodziny i wspólnoty Kościoła, prosimy Cię, księże proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców oraz w czystej miłości do Boga i Kościoła.
Do wszystkich zwraca się celebrans:

Drogie Dzieci! Już nieraz zbierałyście się przy ołtarzu, aby uczestniczyć we Mszy św. Dziś jednak na pewno żywiej biją Wasze serca, bo oto po raz pierwszy możecie uczestniczyć w sposób pełny, doskonały, przyjmując Chrystusa w Komunii św. Zapamiętajcie dobrze, że pełne uczestnictwo we Mszy św. dokonuje się przez przyjęcie Komunii. Wyraźcie wdzięczność za ten wielki dar i powiedzcie Panu Jezusowi, że chcecie Go miłować całym Waszym życiem.

A teraz stańmy przed Nim ze skruchą i wyznajmy to wszystko, co oddziela nas jeszcze od Niego.

9. AKT POKUTY – czytają dzieci: Adrian Tymes — Ola Trzewik — Patryk Zdunek (patrz załącznik nr 3)
+ Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…
+ Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…
+ Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…


Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami”. W tym czasie dzieci wracają do ławek.

B. LITURGIA SŁOWA

10. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” do lektorium podchodzą Roksana Małańczuk i Łukasz Sołoducha, natomiast obok chrzcielnicy ustawiają się: Ola Trzewik, Roksana Małańczuk, Gabrysia i Weronika Słabickie. Dzieci odczytują kolejno oba czytania – Roksana dochodzi do Scholi; wszyscy odchodzą podczas zakończenia śpiewu ALLELUJA}. Psalm wykonuje Schola, aklamację przed Ewangelią odczytuje: Ola Trzewik {patrz załącznik nr 4}. Po odczytaniu Ewangelii homilia.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». [Oto słowo Boże]

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 104
REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.


Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.


Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. [Oto słowo Boże]

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA:

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». [Oto słowo Pańskie]

11. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Panie mój, przychodzę dziś”, ministranci odpalają świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je osobom zajmującym pierwsze miejsca z brzegu. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Drogie dzieci! Zanim podczas tej Mszy świętej przystąpicie do Komunii świętej i przyjmiecie Ciało Pana Jezusa, wyrzeknijcie się zła i grzechu oraz złóżcie wyznanie wiary. Zaraz po Waszym urodzeniu, Rodzice i Chrzestni prosili dla Was o łaskę Chrztu świętego i zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz Ojciec zapalił dla Was świecę chrzcielną.
A zatem pytam Was wszystkich:

Celebrans:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: A m e n .

Podczas śpiewu: „Com przyrzekł Bogu” dzieci gaszą świece – przy stopniu ustawia się grupa dzieci czytających wezwania modlitwy wiernych: 1.Gabriela Słabicka – 2.Kamila Zdunek – 3.Joanna Kandora – 4.Ola Trzewik – 5.Weronika Słabicka – 6.Bożena Małańczuk – 7.Andrzej Trzewik. Do grupy dołącza Adrian Tymes. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy; Adrian ustawia się po stronie zakrystii.
12. MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają kolejno: dzieci + 3, 6 i 7 wezwanie Rodzice. {patrz załącznik nr 5} Po każdym wezwaniu Natalia rozpoczyna wezwanie Taize: „Panie, Ciebie prosimy… Kyrie…”.
Celebrans:
Przez Jezusa Chrystusa, który z  miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie, zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i świata.

1. Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, polecamy Ci naszego Ojca Świętego – spraw, aby jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
2. Módlmy się za Biskupa Legnickiego Stefana, aby służył Kościołowi na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza.
3. Módlmy się za nasze dzieci, uczestniczące dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób w Ofierze Eucharystycznej, aby od tej pory często i godnie karmiły się „pokarmem dającym życie wieczne”, wzrastając w prawdziwej miłości do Boga i ludzi.
4. Módlmy się za naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Babcie i Dziadków, Rodzeństwo – za nasze Rodziny – aby Pan Jezus, którego przyjmujemy dziś do naszych serc błogosławił im obficie i obdarzał potrzebnymi łaskami.
5. Módlmy się na Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców, aby Pan Jezus swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie.
6. Módlmy się za wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości – za Scholę parafialną EDEN; za Panią Beatę i Panów Kościelnych; za ministrantów i lektorów, aby Duch Święty (którego Zesłanie dzisiaj wspominamy) towarzyszył swoimi darami każdej chwili ich życia.
7. Módlmy się, aby jedność naszej wspólnoty parafialnej świadczyła o obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.

Zakończenie: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: A m e n .

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

Po 2 wezwaniu modlitwy wiernych przy stoliku z darami ustawiają się dzieci niosące dary: zapalona świeca {Krzysztof Majcher} – chleb z owocami {Basia Kandora} – kwiaty {Mateusz Mucha} – puszka {Szymon Kieruzal} – patena z hostią {Patryk Milewski}. Podczas procesji Adrian Tymes czyta komentarz {patrz załącznik nr 6}.

1. Dziecko niosące świecę:
Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam być Twoim światłem dla innych na każdy dzień naszego życia.

2. Dziecko niosące bochenek chleba i winne grona:
Boże, zwracając się do Ciebie jak do Ojca wołamy zawsze: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Przyjmij ten chleb i owoce z prośbą, aby na naszych stołach, w naszej Ojczyźnie, nigdy nie zabrakło owoców Twojej łaski i ludzkiej pracy.

3. Dziecko niosące kwiaty:
Boże, kwiaty są dowodem na to, że troszczysz się o wszystko na świecie. Przyjmij je jako dar naszej wdzięczności za piękno stworzonego świata i ufności w Twoją Opatrzność.

4. Dzieci niosące chleb {patena z hostią + puszka}:
Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Przyjmij ten chleb i przemień go w Ciało swojego Syna, aby nas nakarmić.

Po zakończeniu komentarza Adrian dołącza do dzieci – skłon głową i odejście do ławek. Wszyscy śpiewają: „Przychodzisz Panie”.

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”,
s.353*-367*.
„Sanctus” – prowadzi Schola EDEN.

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza robiąc krąg. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz …

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają w kręgu do momentu przekazania sobie znaku pokoju.

{W miejsce „Baranku Boży” śpiew: „Przyjdź do nas cicho jak Baranek”}

Podczas „Przyjdź do nas”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant ustawia klęcznik. Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:
1. „W kruszynie chleba Panie jesteś”
2. „Ta krew”
3. „Ja spotkam Jezusa”
4. „Dzielmy się wiarą jak chlebem”

Dziękczynienie: „Dotknął mnie dziś Pan”

F. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa Post communionem – podziękowania. Po zakończeniu podziękowań Beata Kwiecińska podaje dzieciom kwiaty – wręczenie ich Rodzicom.


Podziękowania : Panu Jezusowi {Kamila Zdunek}
Podziękowanie … {Adrian Tymes}
Rodzicom {Gabriela i Weronika Słabickie}
Babciom oraz dziadkom {Basia Kandora}
Rodzicom chrzestnym {Patryk Zdunek}
Ks. Andrzejowi i Katechetkom {Roksana Małańczuk}
Nauczycielom {Szymon Kieruzal}
Ogólne {Ola Trzewik}

Po zakończeniu podziękowań dzieci wręczają kwiaty Rodzicom; potem ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają: „Jesteś radością mojego życia” – w tym czasie kościół opuszczają Rodzice {!!!!!!!!!!!!!!!}. Podczas śpiewu dzieci podchodzą do krzyża, gdzie otrzymują bochenki chleba (!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”.

Nabożeństwo popołudniowe

{godz.16:15. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Obraz MB ustawiony przed ołtarzem}

1. Śpiew na wejście: „Jeśli masz chwile smutne w swym życiu”


2. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych według uznania, np.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Celebrans: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Wszyscy: I z duchem twoim.
3. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:
Drogie Dzieci!
Dzisiaj po raz pierwszy wzięłyście pełny udział we Mszy św. Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

Celebrans odmawia modlitwę:
Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie. Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: A m e n .
4. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” prowadzony przez Scholę EDEN. Po jej zakończeniu dzieci powtarzają za Roksaną Małańczuk i Adrianem Tymes :

Najświętsza Maryjo Panno! * Przyszliśmy powierzyć Tobie * nas samych* nasze rodziny, * naszych wychowawców i nauczycieli * oraz nasze koleżanki i kolegów. * Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, * Twojego Syna. * Mamy więc prawo, * nazywać Cię naszą Matką. * My, dzieci Twoje, * składamy Ci dzisiaj * życie nasze; * opiekuj się nami * jak swoją własnością. * Dopomóż nam * zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. * Pomnażaj w nas tę miłość, * którą Pan Jezus przyniósł nam * w Komunii świętej. *
Strzeż nas od szatana, * od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, * o Matko Najświętsza, * byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna * i często przyjmowali Go * w Komunii świętej. *
Uproś nam, Matko, * naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie * mogli Cię kochać * i sławić na wieki. Amen.

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Gdy klęczę przed Tobą” . Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


5. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:
Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i  tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna – dlatego dzisiaj, w dniu Waszego pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem w  Komunii św. złóżcie Wasze przyrzeczenie. Niech Pan Bóg je przyjmie, a Wasi Rodzice i  wszyscy, którzy będą teraz świadkami jego złożenia, niech stale pomagają Wam dotrzymać słowa, które teraz wypowiecie:

Celebrans: Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w  systematycznej katechezie?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św., a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć, że należysz do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

Dzieci: Przyrzekam.

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Alleluja – wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem”. Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

6. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem”
Modlitwa – Błogosławieństwo.
Po błogosławieństwie śpiewamy: „Czarna Madonna”

8. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe.