Załącznik nr 1

Najdroższa Mamo! Tato kochany!
Prosimy sercem pełnym miłości.
Pobłogosławcie nam w dniu dzisiejszym,
Gdy Jezus w sercach naszych zagości.

Mamusiu droga! Tato kochany!
Uczyń znak krzyża na moim czole,
Bym odtąd zawsze z Chrystusem Panem
Żyła w przyjaźni w domu i w szkole.

Wraz z błogosławieństwem Waszym
Bóg swą łaskę da obficie.
Byśmy odtąd dla Jezusa
Poświęcili swoje życie.

Albo …

Nadeszła wreszcie ta niedziela
Długo oczekiwana!
To właśnie dzisiaj na Mszy świętej
Do serca przyjmę Pana!

Nie będę z boku patrzeć już
I innym wciąż zazdrościć
Bo dziś Ty sam, o Jezu mój
W serduszku moim zagościsz.

Abyśmy udział mieli pełny
W Najświętszej tej Ofierze,
Prosimy dzisiaj tu zebranych:
Módlcie się za nas szczerze.

Ale nim zdarzy się ten cud
– pobłogosławcie nam, Rodzice,
Bo Wy najlepiej wiecie, że
Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem!

Załącznik nr 2

Prośba o skupienie

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
Moja głowa jest już taka przepełniona.
Co może być w tych wszystkich paczkach w domu?
Czy Kasia też dostanie zegarek?
Czy mój wianuszek dobrze leży?

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
To przez zdenerwowanie i niepokój.
Babcia płacze ze wzruszenia.
Mam nadzieję, że nie potknę się o długą sukienkę.
Muszę prosto trzymać świecę.

Nie jest łatwo myśleć o Tobie, Jezu.
Pomóż nam się uspokoić,
Ponieważ tylko Ty jesteś ważny,
Ty jesteś i pozostaniesz przy nas,
Kiedy to całe zamieszanie już minie.

Następnie do celebransa zwracają się Rodzice:

Przed kilku laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To otrzymane na chrzcie święte Boże życie, chcemy w nich podtrzymywać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go całym dziecięcym sercem. Dziś wobec całej zgromadzonej tu rodziny i wspólnoty Kościoła, prosimy Cię, księże proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców oraz w czystej miłości do Boga i Kościoła.
albo …
Drogi Księże Proboszczu!
Wszystkie swoje rodzicielskie obowiązki podporządkowujemy harmonijnemu rozwojowi naszych dzieci. Nie może w nim zabraknąć rozwoju religijnego. Dlatego, w trosce o ten rozwój, prosimy Cię dziś, abyś udzielił naszym latoroślom sakramentu I Komunii Świętej, aby już odtąd w pełni mogły uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Ze swojej strony dołożyliśmy wszystkich starań, aby nasze dzieci były dobrze przygotowane do przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Obiecujemy, że własnym przykładem wspierać będziemy nasze dzieci, aby zawsze były wiernymi świadkami Chrystusa.

Załącznik nr 3

Akt pokuty

+ Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

+ Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

+ Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

Załącznik nr 4

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». [Oto słowo Boże]

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 104
REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. [Oto słowo Boże]

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA:

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». [Oto słowo Pańskie]

Załącznik nr 5

MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie, zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i naszej wspólnoty parafialnej.

1. Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, polecamy Ci naszego Ojca Świętego – spraw, aby jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
2. Módlmy się za Biskupa Legnickiego Stefana, aby służył Kościołowi na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza.
3. Módlmy się za nasze dzieci, uczestniczące dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób w Ofierze Eucharystycznej, aby od tej pory często i godnie karmiły się „pokarmem dającym życie wieczne”, wzrastając w prawdziwej miłości do Boga i ludzi.
4. Módlmy się za naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Babcie i Dziadków, Rodzeństwo – za nasze Rodziny – aby Pan Jezus, którego przyjmujemy dziś do naszych serc błogosławił im obficie i obdarzał potrzebnymi łaskami.
5. Módlmy się na Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców, aby Pan Jezus swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie.
6. Módlmy się za wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości – za Scholę parafialną EDEN; za Panią Beatę i Panów Kościelnych; za ministrantów i lektorów, aby Duch Święty (którego Zesłanie dzisiaj wspominamy) towarzyszył swoimi darami każdej chwili ich życia.
6. Módlmy się, aby jedność naszej wspólnoty parafialnej świadczyła o obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.

Celebrans: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Załącznik nr 6

Teksty do wykorzystania podczas procesji z  darami

1. Dziecko niosące świecę:
Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam być Twoim światłem dla innych na każdy dzień naszego życia.

2. Dziecko niosące bochenek chleba i winne grona:
Boże, zwracając się do Ciebie jak do Ojca wołamy zawsze: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Przyjmij ten chleb i owoce z prośbą, aby na naszych stołach, w naszej Ojczyźnie, nigdy nie zabrakło owoców Twojej łaski i ludzkiej pracy.

3. Dziecko niosące kwiaty:
Boże, kwiaty są dowodem na to, że troszczysz się o wszystko na świecie. Przyjmij je jako dar naszej wdzięczności za piękno stworzonego świata i ufności w Twoją Opatrzność.

4. Dzieci niosące chleb {patena z hostią + puszka}:
Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Przyjmij ten chleb i przemień go w Ciało swojego Syna, aby nas nakarmić.

Załącznik nr 7

PODZIĘKOWANIA

Panu Jezusowi:

Tyś Jezu dziś zaprosił nas
Do stołu Swego Pańskiego
I dałeś nam największy Dar,
Bo dałeś Siebie Samego
Za serce pełne radości
Jakże Ci mam podziękować?
Będę na zawsze dzieckiem Twym
A Ty mnie, Jezu, prowadź!

Rodzicom:

Dziewczynka 1: Od pierwszej chwili, gdy świat ujrzałam,
Byliście przy mnie, Drodzy Rodzice.
I w Was najczulszą opiekę miałam,
Gdy pierwsze kroki w życiu stawiałam.
Dziewczynka 2: A dziś radosna, taka szczęśliwa
Z Jezusem w sercu stoję przed Wami
I chcę dziękować Wam najserdeczniej,
Bo zawsze byłam kochana.
Dziewczynka 1: To poświęceniu mojej Mamusi,
To ofiarności mego Tatusia
Zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście,
Że mogłam przyjąć Pana Jezusa.
Dziewczynka 2: Całuję dłonie Wasze z miłością
Tatusiu drogi, Mamo kochana,
Że włożyliście tyle starania,
Byśmy do serca przyjęli Pana.

Babciom oraz Dziadkom:
Kochanym Babciom i Dziadkom
Też dzisiaj dzięki składamy,
Że w tym dniu tak dla nas szczęśliwym
Zechcieli być tutaj z nami.

Rodzicom chrzestnym:
Kiedyś w naszym imieniu
Wyznawali wiarę
Dziś wspólnie przeżywali
Z nami tę Świętą Ofiarę.
Dzięki więc nasze składamy
Rodzicom Chrzestnym i gościom
Że zechcieli się dzisiaj naszą
Cieszyć tutaj radością.

Ks. Andrzejowi i Katechetkom:
Naszym drogim Paniom i Księdzu Andrzejowi
Za trud uczenia o Bogu, za trud katechezy,
Przede wszystkim słowo „wdzięczność”
Płynące z serc się należy.
Nauczają o Bogu,
Wiarę przekazują,
Więc wszystkie Im dzisiaj
Zebrane tu dzieci dziękują.

Nauczycielom i Wychowawcom:
Pobłogosław Panie trud nauczycieli,
Aby w nas nadzieję przyszłości widzieli.
Aby światło wiedzy nam przekazywali
I Polskę, jak matkę, kochać nauczali.

Inne:
Naszej Scholi EDEN za śpiew i muzykę,
Panom Kościelnym i ministrantom za służbę ołtarza
– niech Bóg wynagrodzi radością z tej pracy
Oraz potrzebnymi łaskami obdarza.