A. Obrzędy wstępne

1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w dwuszeregu – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00 do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii [wyjście środkiem kościoła]. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż + ceroferariusze – ministrant z wodą święconą i kropidłem – pozostali ministranci.
[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele na stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią przy pierwszej ławce.

2. Celebrans mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

3. Po powitaniu do celebransa podchodzą: Weronika Skowron, Gracjan Kasuła, Nikola Szymko i Sebastian Florek.

W ten dzień radosny i wielki
tak pięknie ubrani,
licznie tu zgromadzeni
pasterza parafii witamy.

Wraz z Tobą Księże chcemy
przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
chcemy Jezusa radować
przez święte słowa i czyny.

Prowadź nas, Księże drogi,
na to spotkanie Pana,
bo dziś nasz dzień szczęśliwy
i wielka łaska nam dana.

Dziecko (Sebastian):
Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, prosimy Ciebie, Księże o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w progi naszej świątyni.

4. Prezbiter mówi: Drogie dzieci! Przyjmijcie błogosławieństwo oraz pokropienie poświęconą wodą. Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni Wam, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

5. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:
Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: A m e n .
6. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:
Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Do celebransa podchodzą: Wiktoria Stokowiec i Oskar Rybicki. Prośba o błogosławieństwo:

Kochani Rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci.
Chrystus powierzył nas Waszej opiece.
Dzięki Tobie Mamusiu i Tatusiu żyje w nas Chrystus,
bo stale powierzaliście nas Bożej opiece,
a Wasze ręce nam błogosławiły.

Dziś, przed wejściem do świątyni, prosimy Was:
wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam
na ten dzień i całe nasze życie
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[Dzieci wracają na miejsce.]

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
7. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca (według ustawienia z prób).
8. Podczas wejścia śpiew: „……………………….”

9. Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [podczas okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu skruchy: Daniel Siedlecki — Mateusz Tomczyk — Sandra Czarnomorska — Julia Strzelińska — Klaudiusz Dzedzyk — Julia Figurska. Rodzice – Ewa Naklicka & Ryszard Skowron – stają przy stopniu od strony zakrystii]. Rozpoczynają Rodzice, potem dzieci Daniel — Mateusz — Sandra.
10. Kapłan zwraca się do Rodziców:
Drodzy Rodzice i Chrzestni! Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w przeżywa bardzo głęboko tę uroczystość. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem: Czego oczekujecie od Kościoła Świętego?

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rodzic 1 (Matka):
Czcigodny Księże Proboszczu
Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

Rodzic 2 (Ojciec):
Drogi Księże Proboszczu, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.
Następnie dzieci czytają tekst prośby o skupienie: Daniel — Mateusz — Sandra.

Dziecko:
Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą,
aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;
dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą.
Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu
uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
a dziś w swej miłości nakarmisz nas
swoim Boskim Ciałem.

Dziecko :
Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś,
jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,
byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości.
Błogosław naszym rodzicom i bliskim,
wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.

11. Wprowadzenie celebransa do aktu pokuty.

12. AKT POKUTY – czytają dzieci: Julia Strzelińska — Klaudiusz Dzedzyk — Julia Figurska:

1. Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

2. Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

3. Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

Po odczytaniu wezwań  śpiewamy: „Przepraszam Cię, Boże”.
W tym czasie dzieci wracają do ławek.
„Chwała na wysokości Bogu”.

B. LITURGIA SŁOWA

13. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” do lektorium podchodzą Martyna Kołacz, Wiktor Naklicki, Wiktoria Stokowiec, Sandra Czarnomorska, Weronika Skowron, Julia Strzelińska i Nadia Szydło. Kolekta. Po kolekcie Martyna odczytuje I czytanie – psalm (Wiktoria – Sandra – Weronika – Julia – Nadia) – Wiktor odczytuje II czytanie; wszyscy odchodzą podczas śpiewu ALLELUJA}. ALLELUJA wykonuje Schola, aklamację przed Ewangelią odczytuje: Martyna Kołacz.
PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Pwt 4,32-34.39-40

Mojżesz tak powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Rz 8,14-17

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ap 1,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 28,16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.
14. Po odczytaniu Ewangelii homilia.

15. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Spocznij na nas, Duchu Pana”, ministranci (………….. ……………………… ) odpalają świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je kolejno. Po zapaleniu świec do stopnia podchodzi Karolina Najwer.

Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy naszego Księdza Proboszcza, obecnych tu Rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie.
Wszyscy: Amen.
Karolinka odchodzi do ławki.

Celebrans zwraca się do wszystkich:

Celebrans:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.

Celebrans:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: A m e n .

Podczas śpiewu: „Jesteśmy piękni” dzieci gaszą świece (!!!!) – przy stopniu ustawia się grupa dzieci czytających wezwania modlitwy wiernych: Martyna Kołacz — Mateusz Tomczyk — Weronika Skowron — Klaudiusz Dzedzyk — Nikola Szymko — Gracjan Kasuła — Sandra Czarnomorska — Piotr Dziechciarz — Julia Figurska — Oskar Rybicki — Nadia Szydło. Po podejściu do stopnia do dzieci dołączają Rodzice: p. Marta Figurska i p.Grzegorz Szydło. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy (Martyna staje z tyłu – przy sediliach) .

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: 1.Mateusz—Weronika; 2.Klaudiusz—Nikola; 3.Gracjan—Sandra; 4.Piotr—Julia; 5.p.Grzegorz—p.Marta; 6.Oskar—Nadia. Po każdym wezwaniu (para czytających) Organista prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”
Celebrans: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie, zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i świata.

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa: „Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: To czyńcie na Moją Pamiątkę.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa – spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
(dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym oraz nowych „gości” zaproszonych do Twojego stołu – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”
(Rodzic 6 – Matka): Módlmy się za nasze dzieci, przystępujące dziś do Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu Uczty Wiecznej z Bogiem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”
(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

Zakończenie: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: A m e n .

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

KOMENTARZ DO DARÓW:

1. Przyjmij, Panie, w symbolu płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty Sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie.

2. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.
3. Przyjmij, Panie, katechizm i zeszyt, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce i pomóż nam, aby zdobyte na lekcjach religii wiadomości były wciąż żywe w naszych sercach.
4. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.
5. Oto hostia, znak Eucharystii i symbol bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Pomnażaj Panie naszą wzajemną miłość.
Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze smutki. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą” dla naszego zbawienia.

 

Po zakończeniu komentarza Martyna dołącza do stojących przy stopniu i zwraca się w stronę ołtarza – skłon głową i odejście do ławek. Wszyscy śpiewają: „Miłość Twa”.
Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”,
s.353*-367*.
„Sanctus” D h G A

 

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … („Mocni w Duchu”)

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Weronika Skowron – Julia Strzelińska [od końca kościoła] oraz Nadia Szydło – Sebastian Florek [od początku kościoła].
{ „Przyjdź do nas cicho jak Baranek” śpiew: Organista — rozpoczynamy dopiero w trakcie powrotu dzieci do ławek}

Podczas „Przyjdź do nas cicho”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant (……………………….) ustawia klęcznik. Przed klęcznikiem staje Wiktoria Błaszczak. Klękamy – „Oto Chrystus, Baranek Boży” – po odpowiedzi wiernych wstaje i czyta komentarz:

Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w małej hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu jak bardzo cię kocham. Przyjdź, zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:
1. „Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać”
2. „Ta krew”
3. „Ja spotkam Jezusa”
Dziękczynienie: „Uwielbiajcie Pana”

F. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa po komunii – podziękowania dzieci. Pani Beata wręcza wszystkim kwiaty dla Rodziców – po zakończeniu tekstu dla Rodziców i piosenki dla nich dzieci wręczają je Rodzicom. Powrót przed ołtarz – po podziękowaniu ogólnym wyznaczone dzieci wręczają kwiaty Katechetom.

Podziękowania :

Panu Jezusowi {Sandra Czarnomorska — Klaudiusz Dzedzyk}
Dziewczynka:
Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany
Dzień Pierwszej Komunii Świętej od Boga nam dany.
Wszyscy Aniołowie z Nieba dzisiaj się radują,
widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:
wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,
każdy z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.
Pobłogosław dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy.
Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

Chłopiec:
Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,
bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się.
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,
ja Ci daję serce moje, chcę być przyjacielem Twym.
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,
ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę.

Rodzicom {Michał Ziębicki} — piosenka dla Rodziców — wręczenie kwiatów Rodzicom.
Kochani Rodzice!
W tym uroczystym dniu I Komunii Świętej pragniemy ucałować Wasze ręce i podziękować Wam za dar życia, za wychowanie, za ukazywanie nam Boga i mówienie o Nim. Dziękujemy za miłość, której dowody nieustannie nam okazujecie. Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu! Dziękujemy!

PIEŚŃ DLA RODZICÓW
Refren:
Dziękuję Wam, za radość, za miłość, za ciepło rąk.
Dziękuje Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.
Za dom do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.
Dziękuje Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć

1.Dziś mamo słyszę serce bijące w piersi Twej.
tatusiu, a Twój uśmiech to jak słoneczny dzień.
Dziś chcę Wam podziękować za piękne życie swe,
Za radość, którą czuję w tym uroczystym dniu.

2. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,
Za trwanie w czas choroby i w płaczu utulanie.
To wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki
z upadku podnosili, chronili jak swój skarb.

3. Za wasze dobre oczy, biegnące za mną wszędzie
Za troski i kłopoty i myśl co ze mną będzie.
To z wami po raz pierwszy klękałam do pacierza
To wyście mnie uczyli, jak wierzyć, kochać, żyć.

Rodzicom chrzestnym {Krystian Czerwiński}
Drodzy rodzice chrzestni dziękujemy Wam za to, że przyrzekliście Bogu, że będziecie dla nas pierwszym przykładem wiary, miłości i poznania Boga i Jezusa. Niech Bóg da Wam zdrowie i radość, a nagrodą dla Was, niech będą nasze postępy w nauce. Zrobimy wszystko, abyście byli z nas dumni.
Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień.

Ogólne {Wiktor Naklicki}
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!
Kaplanowi { Julia Figurska}
Drogi Księże Proboszczu!!!
Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i ofiarę Mszy Świętej, a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serce.
Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają: „Jesteś radością mojego życia” – w tym czasie kościół opuszczają Rodzice {!!!!!!}.

Podczas śpiewu celebrans staje przed ołtarzem (pośrodku) – dzieci podchodzą do niego i otrzymują bochenki chleba (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”

Przed kościołem dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Celebrans pozdrawia je „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Nabożeństwo popołudniowe
{godz.15:45. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Przed ołtarzem przygotowany klęcznik}

1. Śpiew na wejście: „Ave Maria”

2. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych według uznania, np. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Celebrans: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Wszyscy: I z duchem twoim.

3. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:
Drogie Dzieci!
Dzisiaj po raz pierwszy wzięłyście pełny udział we Mszy św. Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

Celebrans odmawia modlitwę:
Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie. Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: A m e n .

4. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” (prowadzą: nieparzyste: Martyna, Malwina i Anetka; parzyste – ks. Janusz) prowadzony przez Scholę. Po jej zakończeniu Julia Strzelińska & Nikola Szymko podchodzą do obrazu Matki Bożej. Dzieci powtarzają za Julią i Nikolą:

Najświętsza Maryjo Panno! * Przyszliśmy powierzyć Tobie nas samych * nasze rodziny, * naszych wychowawców i nauczycieli * oraz nasze koleżanki i kolegów. * Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. * Mamy więc prawo, nazywać Cię naszą Matką. * My, dzieci Twoje, * składamy Ci dzisiaj życie nasze; * opiekuj się nami jak swoją własnością. * Dopomóż nam zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. * Pomnażaj w nas tę miłość, * którą Pan Jezus przyniósł nam w Komunii świętej. *
Strzeż nas od szatana, * od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, o Matko Najświętsza, * byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna * i często przyjmowali Go w Komunii świętej. *
Uproś nam, Matko, * naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie * mogli Cię kochać * i sławić na wieki. Amen.

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Może daleko”  . Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!
5. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:
Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna – dlatego dzisiaj, w dniu Waszego pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem w Komunii św. złóżcie Wasze przyrzeczenie. Niech Pan Bóg je przyjmie, a Wasi Rodzice i wszyscy, którzy będą teraz świadkami jego złożenia, niech stale pomagają Wam dotrzymać słowa, które teraz wypowiecie:
Celebrans: Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św., a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć, że należysz do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

Dzieci: Przyrzekam.

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Duchu Święty przyjdź”. Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

6. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem” (Schola EDEN)
Modlitwa – Błogosławieństwo.
Po błogosławieństwie śpiewamy: „……………………………………”

8. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe.