A. Obrzędy wstępne

 

1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w dwuszeregu – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00 do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii [wyjście środkiem kościoła]. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż + ceroferariusze – ministrant z wodą święconą i kropidłem – pozostali ministranci.

[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele przy stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią z ławek.

 

2. Po dojściu celebransa do groty:

Dziecko:

 

W ten dzień radosny i wielki

tak pięknie ubrani,

licznie tu zgromadzeni

pasterza parafii witamy.

 

Wraz z Tobą Księże chcemy

przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,

chcemy Jezusa radować

przez święte słowa i czyny.

 

Prowadź nas, Księże drogi,

na to spotkanie Pana,

bo dziś nasz dzień szczęśliwy

i wielka Łaska nam dana.

 

Dziecko

 

Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, prosimy Ciebie, Księże o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w progi naszej świątyni.

 

2. Celebrans mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

 

3. Prezbiter mówi: Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyć we Mszy świętej, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

 

4. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: A m e n .

 

5. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:

Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

 

Do celebransa podchodzą: Kasia Ejkszto, Maciej Stępień.

Prośba o błogosławieństwo (patrz załącznik nr 1) :

 

Kochani Rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci.

Chrystus powierzył nas Waszej opiece.

Dzięki Tobie Mamusiu i Tatusiu żyje w nas Chrystus,

bo stale powierzaliście nas Bożej opiece,

a Wasze ręce nam błogosławiły.

 

Dziś, przed wejściem do świątyni, prosimy Was:

wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam

na ten dzień i całe nasze życie

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

[Dzieci wracają na miejsce.]

 

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:

Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoją opieką.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

6. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca (według ustawienia z prób).

 

7. Podczas wejścia śpiew: „Oto jest dzień” (Schola)

 

8. Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [podczas okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu skruchy: Otylia Rybicka — Konrad Undro — Kinga Krysiak — Mateusz Burda — Kasia Kłusek — Adrian Kosmalski. Rodzice – Marta Stępień & ………………….. – stają od strony zakrystii]. Rozpoczynają dzieci – Otylia — Konrad — Kinga (patrz załącznik nr 2) :

 

9. Kapłan zwraca się do Rodziców:

Drodzy Rodzice i Chrzestni! Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w uroczystym nastroju modlitewnym napełnia ten Boży Dom. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem Rodzice i Chrzestni: Czego żądacie od Kościoła Świętego?

 

 

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Rodzic 1 (Matka):

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

 

Rodzic 2 (Ojciec):

 

Drogi Księże Proboszczu, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.

 

 

Dziecko :

 

Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą,

aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;

dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą.

Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu

uczyniłeś nas swoimi dziećmi,

a dziś w swej miłości nakarmisz nas

swoim Boskim Ciałem.

 

Dziecko :

 

Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś,

jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,

byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości.

Błogosław naszym rodzicom i bliskim,

wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.

 

 

 

9. AKT POKUTY – czytają dzieci: Mateusz Burda — Kasia Kłusek — Adrian Kosmalski. (patrz załącznik nr 3)

 Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

 

 Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

 

 Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

 

Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami”. W tym czasie dzieci wracają do ławek.

„Chwała na wysokości Bogu”.

 

 

 

B. LITURGIA SŁOWA

 

 

10. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” do lektorium podchodzą Otylia Rybicka i Kasia Ejkszto. Przy chrzcielnicy ustawia się: Wiktoria Faltyn. Kolekta. Po kolekcie Otylia odczytuje I czytanie – psalm (Wiktoria) – Kasia odczytuje II czytanie; wszyscy odchodzą podczas zakończenia śpiewu ALLELUJA}. ALLELUJA wykonuje Schola, aklamację przed Ewangelią odczytuje: Monika Piekarska {patrz załącznik nr 4}. Po odczytaniu Ewangelii homilia.

 

11. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Przychodzisz Panie”, ministranci (………….. ……………… ) odpalają świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je kolejno dzieciom. Celebrans zwraca się do wszystkich:

 

Dziecko:

Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych Kapłanów, Rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą,

naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie. Amen.

 

Celebrans:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i dzieci:

Wierzymy.

Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie

jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy: A m e n .

 

Podczas śpiewu: „Jesteśmy piękni” (Schola) dzieci gaszą świece (!!!!) – przy stopniu ustawia się grupa osób czytających wezwania modlitwy wiernych: 1.Konrad Pawlewicz — 2.Wiktoria Faltyn — 3.Konrad Undro — 4.Otylia Rybicka — 5.Kasia Kłusek — 6.p.Kłusek — 7.p.Artur Stępień. Podejście do prezbiterium – skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.

 

 

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają Rodzice {patrz załącznik nr 5}. Po każdym wezwaniu Magda prowadzi: „Panie, Ciebie prosimy… Kyrie…”

Celebrans: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie, zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i świata.

Zakończenie: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: A m e n .

 

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

 

 

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”,

s.353*-367*.

„Sanctus”– prowadzi Schola EDEN.

 

 

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

 

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … (Organista)

 

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek.

{ „Baranku Boży” śpiew: „e h e e h D” – Schola EDEN}

 

Podczas „Baranku Boży”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant (……………………….) ustawia klęcznik. Dziecko:

Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w małej hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu jak bardzo cię kocham. Przyjdź, zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:

1. „W kruszynie chleba Panie jesteś” (Schola EDEN)

2. „Ta krew” (Schola EDEN)

3. „Ja spotkam Jezusa” (Schola EDEN)

Dziękczynienie: ………………………………….

 

F. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa Post communionem – podziękowania dzieci. Po zakończeniu podziękowań dla nauczycieli (Kinga Krysiak) wyznaczone dzieci wręczają kwiaty nauczycielom. Dopiero po zakończeniu pozostałe podziękowania. Pani Beata wręcza wszystkim kwiaty dla Rodziców – po zakończeniu tekstów wręczają je Rodzicom.

 

Podziękowania : Panu Jezusowi {Kasia Ejkszto — Maciej Stępień}

Rodzicom {Oliwia Janczak — Wiktoria Faltyn}

Babciom, Dziadkom {Mateusz Burda}

Rodzicom chrzestnym {Konrad Pawlewicz}

Katechetom {Jakub Leśniak}

Nauczycielom {Kinga Krysiak}

Ogólne {Adrian Kosmalski}

 

Po zakończeniu podziękowań dzieci wręczają kwiaty Rodzicom; ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

 

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają: „Jesteś radością mojego życia” – w tym czasie kościół opuszczają Rodzice {!!!!!!!!!!!!!!!}.

I wersja: Podczas śpiewu celebrans staje przed ołtarzem (pośrodku) – dzieci podchodzą do niego, gdzie otrzymują bochenki chleba od celebransa (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

II wersja: Podczas śpiewu przed ołtarzem ustawiają się dzieci i ksiądz do pamiątkowego zdjęcia – po jego wykonaniu otrzymują od celebransa bochenki chleba (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”

 

Przed kościołem dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Celebrans pozdrawia je „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo popołudniowe

{godz.15:45. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Przed ołtarzem przygotowany klęcznik}

 

 

1. Śpiew na wejście: „Ave Maria” (Schola EDEN)

 

 

2. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych według uznania,

np. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.

Celebrans: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Wszyscy: I z duchem twoim.

 

 

3. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:

Drogie Dzieci!

Dzisiaj po raz pierwszy wzięłyście pełny udział we Mszy św. Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

Celebrans odmawia modlitwę:

Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie. Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: A m e n .

 

 

4. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” (prowadzą: nieparzyste: Kasia, Martyna i Magda; parzyste – reszta) prowadzony przez Scholę. Po jej zakończeniu Wiktoria Faltyn & Maciej Stępień podchodzą do obrazu Matki Bożej. Dzieci powtarzają za Wiktorią i Maćkiem:

 

Najświętsza Maryjo Panno! * Przyszliśmy powierzyć Tobie nas samych * nasze rodziny, * naszych wychowawców i nauczycieli * oraz nasze koleżanki i kolegów. * Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. * Mamy więc prawo, nazywać Cię naszą Matką. * My, dzieci Twoje, * składamy Ci dzisiaj życie nasze; * opiekuj się nami jak swoją własnością. * Dopomóż nam zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. * Pomnażaj w nas tę miłość, * którą Pan Jezus przyniósł nam w Komunii świętej. *

Strzeż nas od szatana, * od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, o Matko Najświętsza, * byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna * i często przyjmowali Go w Komunii świętej. *

Uproś nam, Matko, * naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie * mogli Cię kochać * i sławić na wieki. Amen.

 

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Może daleko” (Schola EDEN) . Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

5. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:

Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna – dlatego dzisiaj, w dniu Waszego pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem w Komunii św. złóżcie Wasze przyrzeczenie. Niech Pan Bóg je przyjmie, a Wasi Rodzice i wszyscy, którzy będą teraz świadkami jego złożenia, niech stale pomagają Wam dotrzymać słowa, które teraz wypowiecie:

 

 

 

Celebrans: Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św., a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Celebrans: Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć, że należysz do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

 

Dzieci: Przyrzekam.

 

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Duchu Święty przyjdź” (Schola EDEN). Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

 

6. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

 

7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem” (Schola EDEN)

Modlitwa – Błogosławieństwo.

Po błogosławieństwie śpiewamy: „Duchu Święty, przyjdź” (Schola EDEN)

 

8. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe [o ile nie zostanie zrobione zaraz po mszy].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Dziecko:

 

W ten dzień radosny i wielki

tak pięknie ubrani,

licznie tu zgromadzeni

pasterza parafii witamy.

 

Wraz z Tobą Księże chcemy

przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,

chcemy Jezusa radować

przez święte słowa i czyny.

 

Prowadź nas, Księże drogi,

na to spotkanie Pana,

bo dziś nasz dzień szczęśliwy

i wielka Łaska nam dana.

 

Dziecko

 

Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, prosimy Ciebie, Księże o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w progi naszej świątyni.

 

 

 

 

PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

Dziecko

 

Kochani Rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci.

Chrystus powierzył nas Waszej opiece.

Dzięki Tobie Mamusiu i Tatusiu żyje w nas Chrystus,

bo stale powierzaliście nas Bożej opiece,

a Wasze ręce nam błogosławiły.

 

Dziś, przed wejściem do świątyni, prosimy Was:

wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam

na ten dzień i całe nasze życie

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

Załącznik nr 2

 

Kapłan zwraca się do Rodziców:

Drodzy Rodzice i Chrzestni! Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w uroczystym nastroju modlitewnym napełnia ten Boży Dom. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem Rodzice i Chrzestni: Czego żądacie od Kościoła Świętego?

 

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Rodzic 1 (Matka):

 

Czcigodny Księże Proboszczu

Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

 

Rodzic 2 (Ojciec):

 

Drogi Księże Proboszczu, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.

 

 

 

Dziecko :

 

Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą,

aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;

dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą.

Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu

uczyniłeś nas swoimi dziećmi,

a dziś w swej miłości nakarmisz nas

swoim Boskim Ciałem.

 

Dziecko :

 

Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś,

jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,

byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości.

Błogosław naszym rodzicom i bliskim,

wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Akt pokuty

 

 Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

 

 

 Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

 

 

 

 Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

 

 

 

 

Załącznik nr 4

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 2,1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

 

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

 

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 12,3b–7.12–13

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA

 

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

 

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 20,19–23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

MODLITWA WIERNYCH

 

Dziecko:

Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych Kapłanów, Rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą,

naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie. Amen.

 

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH (POWSZECHNA)

 

 

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:

„Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję Kościół Mój,

a bramy piekielne Go nie przemogą.”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Ojca Świętego ……………..

Prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami

dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

 

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: To czyńcie na Moją Pamiątkę.”

(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa,

spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

 

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i Sam bądź ich pocieszeniem.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

 

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę:

„Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym

oraz nowych „gości” zaproszonych do Twojego stołu

– obdarz nas swoim błogosławieństwem.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

 

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,

nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”

(Rodzic 6 – Matka ): Módlmy się za nasze dzieci, przystępujące dziś do Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu Uczty Wiecznej z Bogiem.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

 

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą.”

(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa

i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go.

Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

 

Refren: Modlitwę naszą w tym dniu, racz wysłuchać, o Panie.

Wezwanie (refren) jest bardzo ładne nie wiem tylko czy ludzie zaskoczą, że mówią dwie osoby i dopiero wtedy wszyscy. Zastanawiam się, czy nie lepiej, żeby druga osoba mówiąca zaczęła „Ciebie prosimy…”

 

 

Załącznik nr 6

(Dzieci czytają komentarz, w trakcie którego niesione są dary do ołtarza

Mogą czytać dwie osoby, dziewczynka i chłopiec na przemian)

 

DARY:

 

ŚWIECE – chłopiec i dziewczynka

 

KWIATY – chłopiec i dziewczynka

 

KATECHIZM I ZESZYT DO RELIGII – chłopiec i dziewczynka

 

DAR OŁTARZA – chłopiec i dziewczynka

 

HOSTIA I PUSZKA – chłopiec i dziewczynka

 

CHLEB I WINOGRONA – Rodzic (Ojciec) i Rodzic (Matka)

 

 

KOMENTARZ DO DARÓW:

 

1. Przyjmij, Panie, w symbolu płonących świec naszą wdzięczność za otrzymany przed laty Sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie.

 

2. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

 

3. Przyjmij, Panie, katechizm i zeszyt, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce i pomóż nam, aby zdobyte na lekcjach religii wiadomości były wciąż żywe w naszych sercach.

 

4. Przyjmij, Panie ten dar ołtarza jako znak naszej więzi z kościołem, niech będzie on wyrazem naszej troski o powstającą na nowo świątynią.

 

5. Oto hostia, znak Eucharystii i symbol bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Pomnażaj Panie naszą wzajemną miłość.

 

6. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.

 

Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze smutki. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą” dla naszego zbawienia.

 

 

Po słowach Kapłana: oto Baranek Boży…

 

Dziecko:

Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do Mojego serca. Wierzę mocno, że w małej hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu jak bardzo cię kocham. Przyjdź, zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

PODZIĘKOWANIE DZIECI – Panu Jezusowi

 

Dziewczynka:

Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany

Dzień Pierwszej Komunii Świętej od Boga nam dany.

Wszyscy Aniołowie z Nieba dzisiaj się radują,

widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:

wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,

każdy z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.

Pobłogosław dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy.

Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

 

Chłopiec:

Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,

bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się.

Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,

ja Ci daję serce moje, chcę być przyjacielem Twym.

Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,

ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę.

 

PODZIEKOWANIE KAPŁANOWI

 

Drogi Księże Proboszczu.

Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i ofiarę Mszy Świętej, a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serce.

 

 

PODZIĘKOWANIE GOŚCIOM

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:

Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM

Drodzy rodzice chrzestni dziękujemy Wam za to, że przyrzekliście Bogu, że będziecie dla nas pierwszym przykładem wiary, miłości i poznania Boga i Jezusa. Niech Bóg da Wam zdrowie i radość, a nagrodą dla Was, niech będą nasze postępy w nauce. Zrobimy wszystko, abyście byli z nas dumni.

Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień.

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

Kochani Rodzice!

W tym uroczystym dniu I Komunii Świętej pragniemy ucałować Wasze ręce i podziękować Wam za dar życia, za wychowanie, za ukazywanie nam Boga i mówienie o Nim. Dziękujemy za miłość, której dowody nieustannie nam okazujecie. Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu! Dziękujemy!

 

 

 

PIEŚŃ DLA RODZICÓW

Ref.

Dziękuję Wam, za radość, za miłość, za ciepło rąk.

Dziękuje Wam, daliście mi wejść w swego życia krąg.

Za dom do którego się tęskni, w którym tak dobrze być.

Dziękuje Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć

 

1.Dziś mamo słyszę serce bijące w piersi Twej.

tatusiu, a Twój uśmiech to jak słoneczny dzień.

Dziś chcę Wam podziękować za piękne życie swe,

Za radość, którą czuję w tym uroczystym dniu.

 

2. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,

Za trwanie w czas choroby i w płaczu utulanie.

To wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki

z upadku podnosili, chronili jak swój skarb.

 

3. Za wasze dobre oczy, biegnące za mną wszędzie

Za troski i kłopoty i myśl co ze mną będzie.

To z wami po raz pierwszy klękałam do pacierza

To wyście mnie uczyli, jak wierzyć, kochać, żyć.