Zgodnie z obietnicą załączam schematy podejść grupowych. Każdy obraz można powiększyć, klikając myszką. Pozdrawiam  ks. Janusz

Uroczystość Pierwszej Komunii św.
Lubań-Księginki 29.05.2016 roku

 

A. Obrzędy wstępne

1. Dzieci zbierają się ok. godz. 10:45 w towarzystwie Rodziców przy głównym wejściu do kościoła, ustawiając się w dwuszeregu – za dziećmi ustawiają się Rodzice. O godz. 11:00 do zgromadzonych przychodzi, ubrany w szaty liturgiczne, przewodniczący liturgii [wyjście środkiem kościoła]. Kolejność procesji: turyferarze – krzyż + ceroferariusze – ministrant z wodą święconą i kropidłem – pozostali ministranci.
[!!!!!!!!!] W przypadku deszczu dzieci ustawiają się w kościele na stopniu twarzami do ławek; Rodzice błogosławią przy pierwszej ławce.

2. Celebrans mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy odpowiadają: Na wieki wieków. Amen.

3. Po powitaniu do celebransa podchodzą: Emilia Sznajder, Wiktoria Wiśniowska, Maja Kowalewska, Adrian Jaskólski.

W ten dzień radosny i wielki
tak pięknie ubrani,
licznie tu zgromadzeni
pasterza parafii witamy.

Wraz z Tobą Księże chcemy
przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
chcemy Jezusa radować
przez święte słowa i czyny.

Prowadź nas, Księże drogi,
na to spotkanie Pana,
bo dziś nasz dzień szczęśliwy
i wielka łaska nam dana.

Dziecko (Adrian):
Zanim pierwszy raz będziemy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, prosimy Ciebie, Księże o błogosławieństwo i wprowadzenie nas w progi naszej świątyni.

4. Prezbiter mówi: Drogie dzieci! Przyjmijcie błogosławieństwo oraz pokropienie poświęconą wodą. Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni Wam, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

5. Prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa:
Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez Chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: A m e n .

6. Po pokropieniu obecnych wodą święconą celebrans zwraca się do dzieci słowami:
Kochane dzieci, poproście teraz waszych Rodziców o błogosławieństwo.

Do celebransa podchodzą: Kacper Danielewski & Martyna Burda. Prośba o błogosławieństwo:

Kochani Rodzice, stoją przed Wami Wasze dzieci.
Chrystus powierzył nas Waszej opiece.
Dzięki Tobie Mamusiu i Tatusiu żyje w nas Chrystus,
bo stale powierzaliście nas Bożej opiece,
a Wasze ręce nam błogosławiły.

Dziś, przed wejściem do świątyni, prosimy Was:
wyciągnijcie Wasze utrudzone ręce i błogosławcie nam
na ten dzień i całe nasze życie
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[Dzieci wracają na miejsce.]

Ojcowie wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Matki wyciągają ręce w kierunku swoich dzieci i mówią wspólnie głośno:
Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

7. Dzieci wchodzą do kościoła procesjonalnie zajmując wyznaczone miejsca (według ustawienia z prób).

8. Podczas wejścia śpiew: „Oto jest dzień”

9. Podejście do ołtarza, okadzenie i pozdrowienie wiernych [podczas okadzenia do chrzcielnicy podchodzą dzieci czytające tekst prośby o skupienie i wezwania aktu pokuty: Zuzanna Gołębiowska — Natalia Wołoszyn — Oliwia Borysiuk — Jakub Ośko — Aleksander Pasternak — Wiktoria Wiśniowska. Rodzice – Państwo Borysiuk – stają przy stopniu od strony zakrystii]. Rozpoczynają Rodzice, potem dzieci Zuzanna — Natalia — Oliwia.

10. Kapłan zwraca się do Rodziców:
Drodzy Rodzice i Chrzestni! Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w przeżywa bardzo głęboko tę uroczystość. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem: Czego oczekujecie od Kościoła Świętego?

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Rodzic 1 (Matka):
Czcigodny Księże Proboszczu
Przed laty jak przystało na chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na katechezę, aby lepiej poznały Chrystusa, żyły Jego prawdą, uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.

Rodzic 2 (Ojciec):
Drogi Księże Proboszczu, dobrze rozumiejąc naszą troskę zawsze nas wspierasz. Dlatego dzisiaj stojąc wraz z dziećmi u stóp ołtarza, wobec zgromadzonej tu wspólnoty, prosimy o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i wierności Kościołowi świętemu.

Następnie dzieci czytają tekst prośby o skupienie: Zuzanna — Natalia — Oliwia. Dziecko:
Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą,
aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;
dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą.

Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu
uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
a dziś w swej miłości nakarmisz nas
swoim Boskim Ciałem.

Dziecko :
Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś,
jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,
byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości.
Błogosław naszym rodzicom i bliskim,
wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.

11. Wprowadzenie celebransa do aktu pokuty.

12. AKT POKUTY – czytają dzieci: Jakub Ośko — Aleksander Pasternak — Wiktoria Wiśniowska:

*** Panie! Wszystko, co dobre, otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię za zaniedbane modlitwy, opuszczone Msze święte i nabożeństwa; za to, że często nie słuchaliśmy Twoich rad i nakazów. Przepraszamy także za te Msze święte, w czasie których nie umieliśmy uszanować Ciebie i ludzi modlących się razem z nami. Panie, który powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne” – zmiłuj się nad nami…

*** Panie Jezu! Ty nas tak bardzo kochasz i zawsze do nas przychodzisz, ale my pamiętamy tylko o sobie, zapominając o Tobie i innych. Przepraszamy Cię za brak wdzięczności wobec naszych Rodziców, Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców; za nieposłuszeństwa, za niegrzeczne odnoszenie się i za wszystkie wyrządzone innym przykrości. Panie, który wołałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” – zmiłuj się nad nami…

*** Panie Jezu! Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą na co dzień. Przepraszamy za obrażanie Ciebie, ukrytego w innych ludziach; za niezgodę, kłótnie, przezwiska; za wszystkie nasze kaprysy. Który nauczałeś: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” – zmiłuj się nad nami…

Po odczytaniu wezwań Schola śpiewa: „Przepraszam Cię, Boże”.
W tym czasie dzieci wracają do ławek.
„Chwała na wysokości Bogu”.

B. LITURGIA SŁOWA

13. Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” do lektorium podchodzą Emilia Sznajder – Jakub Ośko – Oliwia Borysiuk – Kacper Danielewski – Adrian Jaskólski – Maja Kowalewska – Aleksander Pasternak – Natalia Wołoszyn – Wiktoria Wiśniowska. Kolekta. Po kolekcie Emilia odczytuje I czytanie – psalm (Oliwia – Kacper – Adrian – Maja – Aleksander – Emilia – Natalia – Wiktoria) – Jakub odczytuje II czytanie; wszyscy odchodzą podczas śpiewu ALLELUJA}. ALLELUJA wykonuje Schola, aklamację przed Ewangelią odczytuje: Oliwia Borysiuk.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 1 Krl 8,41-43

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.
Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem”.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
DRUGIE CZYTANIE

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Ga 1,1-2.6-10

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji:
Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   J 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza   Łk 7,1-10

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Oto słowo Pańskie.

 

14. Po odczytaniu Ewangelii homilia.

15. Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podczas pieśni „Duchu Święty, przyjdź”, ministranci (…………..……………………… ) odpalają świece od paschału i zanoszą je dzieciom podając je kolejno. Po zapaleniu świec do stopnia podchodzi Jakub Ośko [zajmuje miejsce przy stopniu – twarzą do ołtarza].

Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy naszego Księdza Proboszcza, obecnych tu Rodziców i wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić Ciebie na wieki w niebie.
Wszyscy: Amen.
Skłon głowy – Jakub odchodzi do ławki.

Celebrans zwraca się do wszystkich:

Celebrans:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i dzieci:
Wyrzekamy się.
Celebrans:
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.
Celebrans:
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Rodzice i dzieci:
Wierzymy.

Celebrans:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: A m e n .

Podczas śpiewu: „Jesteśmy piękni” dzieci gaszą świece (!!!!) – przy stopniu ustawia się grupa dzieci czytających wezwania modlitwy wiernych: Martyna Burda — Arian Jaskólski — Wiktoria Wiśniowska — Kacper Danielewski — Melania Gołębiowska — Aleksander Pasternak. Po podejściu do stopnia do dzieci dołączają Rodzice: p. Ewa Jaskólska & p.Mariusz Sznajder. Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.

MODLITWA POWSZECHNA – Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: 1,3. Adrian—Martyna; 2,4. Aleksander—Wiktoria; 5. p.Ewa—p.Mariusz; 6. Kacper—Melania. Po każdym wezwaniu (para czytających) Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”
Celebrans: Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarniał ku sobie dzieci i mówił, że do nich należy Królestwo niebieskie, zanośmy wspólne błagania do Boga w intencji tych dzieci, przeżywających uroczystość I Komunii świętej oraz w intencjach Kościoła i świata.

1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa: „Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

2. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami swoim Ciałem i Krwią polecił im: To czyńcie na Moją Pamiątkę.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa – spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować  wierności Tobie.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

3. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
(dziewczynka): Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie, Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

4. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
(dziewczynka): Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym  oraz nowych „gości” zaproszonych do Twojego stołu – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

5. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie.”
(Rodzic 6 – Matka): Módlmy się za nasze dzieci, przystępujące dziś do Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu
Uczty Wiecznej z Bogiem.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

6. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”
(dziewczynka): Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona swoich przyjaciół.

Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

Zakończenie: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: A m e n .

C. PRZYGOTOWANIE DARÓW

Po 3 wezwaniu modlitwy wiernych przy stoliku z darami ustawiają się dzieci niosące dary: zapalona świeca {Oliwia Borysiuk} – chleb i winogrona {p.Danielewska – p.Wiśniowska} – katechizm i zeszyt do religii {Zuzanna Gołębiowska – Jakub Ośko} – kwiaty {Maja Kowalewska} – ampułki {Natalia Wołoszyn} – patena z hostią {Emilia Sznajder}. [Puszka na kredencji] *** Grupa czytająca wezwania schodzi niżej (pozostaje Kacper Danielewski – przy lektorium); odejście w lewo (do ściany). Procesja dochodzi do pierwszej ławki – Kacper rozpoczyna czytać komentarz – dzieci podchodzą po zakończeniu poszczególnych komentarzy – po przekazaniu darów odchodzą w stronę zakrystii.

ŚWIECA — CHLEB I WINOGRONA — KATECHIZM I ZESZYT DO RELIGII — KWIATY — AMPUŁKI — PATENA Z HOSTIĄ

KOMENTARZ DO DARÓW:

1. Przyjmij, Panie, w symbolu płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty Sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi. Bądź z nami, by w naszych sercach płonęła gorąca miłość ku Tobie.

2. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o Chrystusie.

3. Przyjmij, Panie, katechizm i zeszyt, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce i pomóż nam, aby zdobyte na lekcjach religii wiadomości były wciąż żywe w naszych sercach.

4. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne do kwiatów.

5. Oto hostia, znak Eucharystii i symbol bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Pomnażaj Panie naszą wzajemną miłość.

Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze smutki. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się „zasługą” dla naszego zbawienia.

Po zakończeniu komentarza Kacper dołącza do stojących przy stopniu i zwraca się w stronę ołtarza – skłon głową i odejście do ławek. Wszyscy śpiewają: „Ofiaruję Tobie”.
Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

D. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”, s.353*-367*.
„Sanctus” krzeszowskie – prowadzi Schola.

E. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po słowach „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci: Ojcze nasz … („Mocni w Duchu”)

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Oliwia Borysiuk – Maja Kowalewska [od końca kościoła] oraz Melania Gołębiowska –Emilia Sznajder [od początku kościoła].
{ „Przyjdź do nas cicho jak Baranek” śpiew: Schola — rozpoczynamy dopiero w trakcie powrotu dzieci do ławek}

Podczas „Przyjdź do nas cicho”, po odejściu dzieci do ławek, wyznaczony ministrant (……………………….) ustawia klęcznik. Przed klęcznikiem staje Adrian Jaskólski. Klękamy – „Oto Chrystus, Baranek Boży” – po odpowiedzi wiernych wstaje i czyta komentarz:
Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w małej hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy, Pan mój i najdroższy Przyjaciel. Jestem niegodny abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu jak bardzo cię kocham. Przyjdź, zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}. Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii. Śpiewy podczas Komunii:
1. „Przyjdźcie do stołu miłosierdzia”
2. „Ta krew”
3. „Dzięki Jezu”
Dziękczynienie: „Dzisiaj spojrzał na mnie Pan”

F. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Podczas puryfikacji wszystkie dzieci ustawiają się przed ołtarzem. Modlitwa po komunii – podziękowania dzieci. Pani Dominika wręcza wszystkim kwiaty dla Rodziców – po zakończeniu tekstu dla Rodziców i piosenki dla nich dzieci wręczają je Rodzicom. Powrót przed ołtarz – po podziękowaniu ogólnym wyznaczone dzieci wręczają kwiaty Katechetom.

Podziękowania :

Panu Jezusowi {Emilia Sznajder — Adrian Jaskólski}
Dziewczynka:
Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany
Dzień Pierwszej Komunii Świętej od Boga nam dany.
Wszyscy Aniołowie z Nieba dzisiaj się radują,
widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:
wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,
każdy z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.
Pobłogosław dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy.
Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

Chłopiec:
Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,
bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się.
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,
ja Ci daję serce moje, chcę być przyjacielem Twym.
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,
ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę.

Rodzicom {Jakub Ośko} — wręczenie kwiatów Rodzicom.
Kochani Rodzice!
W tym uroczystym dniu I Komunii Świętej pragniemy ucałować Wasze ręce i podziękować Wam za dar życia, za wychowanie, za ukazywanie nam Boga i mówienie o Nim. Dziękujemy za miłość, której dowody nieustannie nam okazujecie. Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu! Dziękujemy!

Rodzicom chrzestnym {Natalia Wołoszyn}
Drodzy rodzice chrzestni dziękujemy Wam za to, że przyrzekliście Bogu, że będziecie dla nas pierwszym przykładem wiary, miłości i poznania Boga i Jezusa. Niech Bóg da Wam zdrowie i radość, a nagrodą dla Was, niech będą nasze postępy w nauce. Zrobimy wszystko, abyście byli z nas dumni.
Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień.

Ogólne {Maja Kowalewska}
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

Kaplanowi {Oliwia Borysiuk}
Drogi Księże Proboszczu!!!
Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i ofiarę Mszy Świętej, a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serce.
Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

Po przyjęciu błogosławieństwa dzieci śpiewają: „Jesteś radością mojego życia” – w tym czasie kościół opuszczają Rodzice {!!!!!!}.

Podczas śpiewu celebrans staje przed ołtarzem (pośrodku) – dzieci podchodzą do niego i otrzymują bochenki chleba (!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Dzieci wychodzą procesjonalnie – śpiew: „Dotknął mnie dziś Pan”

Przed kościołem dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Celebrans pozdrawia je „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

 

 

Nabożeństwo popołudniowe

{godz.15:45. Dzieci zajmują miejsca w ławkach. Przed ołtarzem przygotowany klęcznik}

1. Śpiew na wejście: „Ave Maria” (Schola)

2. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia . Pozdrowienie wiernych według uznania, np. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen.
Celebrans: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Wszyscy: I z duchem twoim.

3. Celebrans odczytuje wprowadzenie do nabożeństwa:
Drogie Dzieci!
Dzisiaj po raz pierwszy wzięłyście pełny udział we Mszy św. Pan Jezus podzielił się z wami swoją miłością. Żyje teraz w waszych sercach. Pragniemy teraz wszyscy podziękować Mu za to zaproszenie na ucztę Bożej miłości – za dar Eucharystii.

Celebrans odmawia modlitwę:
Bądź błogosławiony, Boże wszechmogący, Królu wszechświata, który wezwałeś te dzieci, aby Cię znały, kochały i służyły Tobie. Ty otworzyłeś im szeroko swe miłosierne ramiona. Spraw, aby szły za Tobą i nigdy nie zeszły z drogi prawdy. Daj im ducha modlitwy paschalnej, aby za wszystko potrafiły Cię chwalić i Tobie dziękować. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: A m e n .

4. Po odmówieniu modlitwy i krótkim wprowadzeniu celebransa rozpoczyna się śpiew „Litanii do Matki Boga i ludzi” (prowadzą: nieparzyste: Martyna, Aneta, Malwina, Karolina; parzyste – ks. Janusz) prowadzony przez Scholę. Po jej zakończeniu Martyna Burda & Jakub Ośko podchodzą do obrazu Matki Bożej. Dzieci powtarzają za Martyną i Jakubem:

Najświętsza Maryjo Panno! * Przyszliśmy powierzyć Tobie nas samych * nasze rodziny, * naszych wychowawców i nauczycieli * oraz nasze koleżanki i kolegów. * Przyjęliśmy pierwszy raz * Najświętsze Ciało i Krew * Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. * Mamy więc prawo, nazywać Cię naszą Matką. * My, dzieci Twoje, * składamy Ci dzisiaj życie nasze; * opiekuj się nami jak swoją własnością. * Dopomóż nam zachować życie Boże * otrzymane na Chrzcie świętym. * Pomnażaj w nas tę miłość, * którą Pan Jezus przyniósł nam w Komunii świętej. *
Strzeż nas od szatana, * od złych ludzi * i od naszych grzesznych skłonności. * Dopomagaj nam, o Matko Najświętsza, * byśmy zawsze kochali Pana Jezusa, * Twojego Syna * i często przyjmowali Go w Komunii świętej. *
Uproś nam, Matko, * naszym Rodzicom * i wszystkim, którzy się nami opiekują, * tę łaskę, * abyśmy kiedyś w niebie * mogli Cię kochać * i sławić na wieki. Amen.

Po odmówieniu Aktu Ofiarowania się Matce Bożej odmawiamy „Pod Twoją obronę” (recytatyw). Po zakończeniu modlitwy śpiew: „Może daleko”. Podczas śpiewu dzieci zapalają świece !!!!!!!!

5. Przyrzeczenia I Komunii św. Celebrans zwraca się do dzieci:
Drogie dzieci! Ponieważ mocno wierzymy, że Pan Bóg jest Mądry; od Niego zależy cała nasza przyszłość, i tak bardzo nas kocha, że dał nam Swojego Syna – dlatego dzisiaj, w dniu Waszego pierwszego pełnego spotkania z Panem Jezusem w Komunii św. złóżcie Wasze przyrzeczenie. Niech Pan Bóg je przyjmie, a Wasi Rodzice i wszyscy, którzy będą teraz świadkami jego złożenia, niech stale pomagają Wam dotrzymać słowa, które teraz wypowiecie:

Celebrans: Czy przyrzekasz uczestniczyć regularnie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., choćby Cię to nawet dużo kosztowało?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz przystępować często do Komunii św., a do Sakramentu Pokuty w każdy pierwszy piątek miesiąca?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz nie pić alkoholu i nie palić tytoniu, przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz być posłusznym wobec Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców?

Dzieci: Przyrzekam.

Celebrans: Czy przyrzekasz zawsze i wszędzie świadczyć, że należysz do Jezusa; że jesteś Jego dzieckiem?

Dzieci: Przyrzekam.

Po przyrzeczeniu śpiewamy „Duchu Święty przyjdź”. Dzieci gaszą świece !!!!!!!!!!

6. Poświęcenie obrazków pamiątkowych, książeczek, różańców i dewocjonaliów {KAL, s.489 lub 490}

7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Śpiew: „Jesteś Królem” (Schola)
Modlitwa – Błogosławieństwo.
Po błogosławieństwie śpiewamy: „Ty ukochałeś mnie” (Schola)

8. Rozdanie obrazków w kościele. Pamiątkowe zdjęcia grupowe.