Obrzędy wstępne

 • Dzieci zbierają się w kościele do godz. 9:45. Zajmują pierwsze miejsca {porządek ustalony na próbach}. O godz.10:00 rozpoczyna się Eucharystia – wejście od strony zakrystii. Podczas wejścia śpiewamy: „Oto jest dzień” [s.43]
 • Podczas okadzenia do ołtarza podchodzą: Mateusz Ośko, Maciej Gryglewicz, Igor Wójtowicz, Paweł Miratyński, Alicja Sadowska, Gabriel Rzeszuto & Tomasz Chawchunowicz.
 • Prezbiter czyni znak krzyża i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

           Wszyscy odpowiadają:  Na wieki wieków. Amen.

 • Prośba dzieci:
 1. Rok temu przeżywaliśmy najpiękniejszy dzień I Komunii Świętej. Wtedy Pan Jezus pod postacią chleba po raz pierwszy przyszedł do naszych serc. Był to dzień wielkiej radości dla nas,       dla naszych rodzin, dla naszej parafii i dla całego Kościoła.
 2. Od tego czasu minął już rok, przez który przychodziliśmy przed ołtarz, by przyjąć do swego serca żywego Boga – Jezusa Chrystusa, naszego najlepszego Przyjaciela.
 3. Dziś przychodzimy, aby radosnym sercem dziękować Jezusowi za dar Eucharystii dla Kościoła, za dzień naszej I Komunii Świętej, za każdą Komunię świętą, którą przyjęliśmy.
 4. Chcemy prosić dziś Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby dał nam łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci, byśmy żyjąc każdego dnia w obecności Jezusa, stawali się coraz bardziej do Niego podobni.

 * Podczas odczytywania wstępu aktu pokuty do stopnia (od strony chrzcielnicy) schodzą Mateusz Ośko, Maciej Gryglewicz, Igor Wójtowicz & Paweł Miratyński. Po wstępie celebransa do aktu pokuty Alicja Sadowska, Gabriel Rzeszuto & Tomasz Chawchunowicz odczytują kolejne wezwania:

Drogie  dzieci!

Rok temu  przyjęłyście po raz  pierwszy Pana Jezusa  do swoich serc.  Od  tamtej chwili  miałyście codziennie okazję do odczuwania bliskości Chrystusa w Waszym życiu.

W czasie dzisiejszej Mszy św. pragniemy – wraz z obecnymi tutaj Waszymi Rodzicami i Waszymi Rodzinami – podziękować Bogu  za miniony rok; za pierwszy rok łaski Chrystusa ukrytego w  Eucharystii.  Pragniemy prosić, abyście z częstych spotkań z Chrystusem – Dawcą życia wiecznego – czerpały radość,  wiarę i nadzieję.

Aby jednak dary te stały się w pełni naszym udziałem, musimy nauczyć się odpowiadać „TAK” Panu Jezusowi w każdej chwili naszego życia. Nie zawsze potrafiliśmy i nie zawsze chcieliśmy to czynić. Dlatego, aby szczerze i z radością zaprosić Pana Jezusa do przyjścia  do nas, przeprośmy Go za wszystkie nasze zaniedbania i opuszczenia:

 

 

 • AKT POKUTY –  Dzieci stoją przed lektorium. Po każdym wezwaniu aktu pokuty dziecko podchodzi  do stolika przy krzyżu składając medalik, zegarek i pudełko na prezenty; następnie ustawia się przy stopniu  (na wprost krzyża).
 1. Dziecko z łańcuszkiem z medalikiem /1/:

   Wiele dzieci nosi łańcuszek z medalikiem, z krzyżykiem, ma to być znak przywiązania do Jezusa. Często przywiązanie to jest zakłócone albo łańcuszki zerwane, a krzyżyk czy medalik jest już tylko ozdobą.           Panie, przebacz nam…

   Wszyscy: Panie, przebacz nam.

2. Dziecko z zegarkiem /2/:

Na przyjaźń  z Jezusem muszę  znaleźć  czas. Często chcę  być z moimi   przyjaciółmi, rozmawiać z nimi, bawić się. Dla Jezusa znajduję zbyt mało czasu; wolę  grać na komputerze, oglądać telewizję  albo zajmować  się  swoimi zainteresowaniami. Panie , przebacz nam…

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

3. Dziecko z pudełkiem na prezenty /3/:

Wielokrotnie słyszymy, że małe podarunki podtrzymują przyjaźń, duże prezenty mogą zniszczyć przyjaźń. Jezus chce naszego serca, ale ono jest często zaprzątnięte innymi sprawami. Panie, przebacz nam..

Wszyscy: Panie, przebacz nam.

 

     Schola śpiewa: „Panie, zmiłuj się nad nami” [s.35] [prowadzi: Nadia Szydło Sandra Czarnomorska].

      Skłon głowy i odejście   do ławek.

     

 1. Liturgia Słowa

 • Podczas śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” do prezbiterium podchodzą Oliwia Olszewska, Amelia Janicka & Nikola Czarnomorska. Wszyscy stają obok lektorium. Po odśpiewaniu kolekty Oliwia odczytuje I czytanie – psalm (Amelia) – II czytanie (Nikola) – „ALLELUJA” – aklamacja: Amelia Janicka. Wszyscy odchodzą po odczytaniu aklamacji.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE       Pwt 5,12-15

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

To mówi Pan:
„Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego Pana Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój sługa i twoja służąca, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał twój Pan Bóg strzec szabatu”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie,
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu,
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Bo tak ustanowiono w Izraelu
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa,
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Słyszę słowa nieznane:
„Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

 

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej”.

 

DRUGIE CZYTANIE     2 Kor 4,6-11

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.

Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele.

 

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ       J 17,17ba

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA      Mk 2,23-28

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”

On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Oto słowo Pańskie.

 

 • Po zakończeniu homilii, podczas śpiewu: „Wzywam Cię” [s.17] Martyna Kołacz & Karolina Najwer odpalają świece od paschału i zanoszą dzieciom, które odpalają od nich swoje świece. Po zapaleniu wszystkich świec rozpoczyna się wyznanie wiary.

 

Celebrans:  Drogie dzieci!  W ważnych chwilach naszego życia wiary wspominamy moment Chrztu świętego – wydarzenia, przez które zostaliśmy włączeni do grona członków Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

I dzisiaj, wspominając chwilę przyjęcia po raz pierwszy Ciała Pańskiego, rok temu, pragniemy złożyć nasze wyznanie wiary i odnowić złożone kiedyś przyrzeczenia. Pytam więc Was:

 

 

 • Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci:    Wyrzekamy się.

 

 • Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował?

     Rodzice i dzieci:    Wyrzekamy  się.

 

 • Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

       Rodzice i dzieci:    Wyrzekamy  się.

 

 • Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci:   Wierzymy.

 

 • Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci:   Wierzymy.

 

 • Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

     Rodzice i dzieci:   Wierzymy.

 

 • Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 • Po zakończeniu wyznania wiary podczas śpiewu Scholi: „O Panie mój, Ty wiesz” [s.149] do ołtarza podchodzą Wiktoria Wójcik & Maciej Gryglewicz. Odczytują naprzemiennie wezwania przyrzeczeń I Komunii św. Po każdym wezwaniu wszystkie dzieci odpowiadają:

 

 • Celebrans:

Drogie dzieci! Rok temu złożyłyście obietnice Panu Jezusowi, czego świadkami byli Wasi Rodzice i Chrzestni. Powtórzcie to Wasze przyrzeczenie raz jeszcze pamiętając, że słowo Przyrzekamy skierowane do Pana Jezusa zobowiązuje nas do ciągłego stawania się lepszym.

 

 • Przyrzekamy regularnie uczestniczyć w każdej niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, choćby nas to nawet dużo kosztowało.

Wszyscy:  Przyrzekamy.

 

 • Przyrzekamy umacniać swoją wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechezie.

      Wszyscy:  Przyrzekamy.

 

 • Przyrzekamy regularnie i godnie przystępować do Komunii świętej oraz do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Wszyscy:

 

 • Przyrzekamy okazywać coraz więcej dobroci słabym, starszym, cierpiącym. Wszyscy:

 

 • Przyrzekamy dbać o to, by coraz lepszym było nasze zachowanie w domu, w szkole, w kościele, na podwórku – abyśmy prawdziwie byli dziećmi Bożymi.     Wszyscy:

 

 • Przyrzekamy nie pić żadnego alkoholu i nie palić tytoniu przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.

      Wszyscy:  Przyrzekamy.

 

 • Wiedząc już trochę o szkodliwości narkotyków przyrzekamy unikać wszelkiego z nimi kontaktu. Wszyscy:

 

 • Przyrzekamy zachować skromność w naszych słowach i myślach.

      Wszyscy:  Przyrzekamy.

 

Po zakończeniu GASIMY ŚWIECE !!!!, podczas śpiewu: „Jezus jest Panem” [s.138]  do stopnia prezbiterium podchodzą osoby czytające modlitwę wiernych: Wiktoria Wójcik, Oliwia Olszewska, Tomasz Chawchunowicz, Amelia Janicka, Weronika Pera & Alicja Sadowska oraz Rodzice: p.Anna Janicka & p.Robert Chawchunowicz.  Skłon głowy – podejście do chrzcielnicy.

 

 

MODLITWA  POWSZECHNA  –  Celebrans odczytuje wstęp i zakończenie. Wezwania czytają pary w kolejności: Wiktoria & Oliwia (1, 3); Tomasz & Amelia (2, 4); Rodzice (5); Weronika & Alicja (6). Po każdym wezwaniu (para czytających)  Schola prowadzi: „Wysłuchaj nas Panie…”

 

Celebrans:   Dziękując Bogu za wielki dar – dar Eucharystii – zanieśmy przed Jego Tron  w niebie nasze wspólne prośby, polecając w nich szczególnie przeżywające swoją uroczystość dzieci rocznicowe.

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus skierował do Świętego Piotra te słowa:

Ty, jesteś Piotr – Opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą…”

(dziewczynka):   Panie Jezu, modlimy się w intencji Papieża Franciszka prosząc, abyś Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego   Kościoła świętego.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Na Ostatniej Wieczerzy Jezus dzieląc się z Apostołami  swoim Ciałem i Krwią polecił im: „To czyńcie na Moją Pamiątkę…”

   (dziewczynka):    Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterza naszej parafii, którzy uobecniają Bezkrwawą Ofiarę Chrystusa – spraw, aby byli dla nas drogowskazem, jak dochować wierności Tobie.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”

    (dziewczynka):   Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, nauczycieli i katechetów. Umocnij ich, Panie,  Swoim świętym Ciałem w trudnych codziennych obowiązkach i sam bądź ich pocieszeniem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus dał nam niezwykłą obietnicę: „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”

    (dziewczynka):   Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności wiernych  naszej parafii, którzy karmią się Twoim Ciałem Eucharystycznym – obdarz nas swoim błogosławieństwem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (Rodzic 5 – Ojciec): Miłość do najmłodszych Pan Jezus wyraził słowami: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie…”

   (Rodzic 6 – Matka):  Módlmy się za nasze dzieci, przeżywające Rocznicę I Komunii Świętej, aby zawsze wybierały Chrystusa, zachowały czystość swoich serc i dostąpiły kiedyś zaszczytu uczty wiecznej z Bogiem.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

 1. (chłopiec): Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą…”

   (dziewczynka):  Módlmy się za dzieci, które nie znają Chrystusa i za te, którym rodzice utrudniają poznanie Go. Przyjmij ich, Panie, do grona    swoich przyjaciół.

 

                         Refren: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy …

 

Celebrans:  Wszechmogący, wieczny Boże, który sprawiłeś, że otrzymaliśmy godność Twoich przybranych dzieci, wysłuchaj nasze modlitwy i umocnij naszą nadzieję                              w Zmartwychwstanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

PRZYGOTOWANIE DARÓW

 

Po 3 wezwaniu modlitwy wiernych przy stoliku  z darami ustawiają się dzieci niosące dary: zapalona świeca {Dariusz Sadowski} – chleb i winogrona {Mateusz Ośko & Gabriel Rzeszuto} – kwiaty {Gabriela Bachowska} – puszka {Kamil Brunatny} – ampułki {Michał Kozak} – patena z hostią {Paweł Miratyński}. *** Grupa czytająca wezwania schodzi niżej; odejście  w lewo (do chrzcielnicy). Procesja podchodzi kolejno do celebransa – po przekazaniu darów poszczególne osoby odchodzą w stronę zakrystii. Po zakończeniu wspólny skłon i rozejście się.

ŚWIECA — CHLEB I WINOGRONA — KWIATY —  PUSZKA — AMPUŁKI — PATENA Z HOSTIĄ

 

Wszyscy śpiewają:  „Ofiaruję Tobie Panie mój” [s.24]. 

 

Wszyscy siadają (!!!!!!!!!!!!!!!!)

 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Wskazane jest zastosowanie modlitwy eucharystycznej „We Mszach świętych z udziałem dzieci”, s.353*-367*.

„Sanctus” krzeszowskie [s.75] – prowadzi Schola.

 

 

E.  OBRZĘDY  KOMUNII  ŚWIĘTEJ

Po słowach Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” dzieci podchodzą do ołtarza, tworząc krąg. Bezpośrednio obok celebransa ustawiają się ministrantki. Przed „Modlitwą Pańską” prezbiter przewodniczący może wypowiedzieć  następującą zachętę:

Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego Ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela wołajmy do naszego Ojca jako jedna wielka rodzina Jego dzieci:  Ojcze nasz …  („Mocni w Duchu” lub nowe)

Łączymy się uściskiem dłoni. Dzieci pozostają przy ołtarzu do momentu przekazania sobie znaku pokoju – wspólne odejście do ławek. Znak pokoju wiernym przekazują: Nikola Czarnomorska & Amelia Janicka [od końca kościoła] oraz Alicja Sadowska & Wiktoria Wójcik [od początku kościoła].

 

Podczas „Baranku Boży” [e h e], po odejściu dzieci do ławek,  wyznaczony ministrant ustawia klęcznik.

Dzieci podchodzą do klęcznika pojedynczo [PRZYKLĘKANIE !!!], przyjmując Komunię pod dwiema postaciami {przez zanurzenie}.          Po przyjęciu Komunii św. odchodzą do ławek – dziękczynienie. Dopiero po zakończeniu przez nie komunikowania (ministrant odnosi klęcznik!!!) do ołtarza podchodzą pozostali uczestnicy liturgii.

 

Śpiewy podczas Komunii:

 1. „Alleluja” [s.196]  1 zwr. – Sandra; 2 zwr. – Nadia
 2. „Ta krew” [s.29]
 3. „Dzisiaj spojrzał na mnie Pan” [s.141]

Dziękczynienie: „Jesteś Królem” [s.17]

 

Dziękczynienie po Komunii św.

 

Podczas puryfikacji przed ołtarzem ustawiają się: Wiktoria Wójcik, Mateusz Ośko, Nikola Czarnomorska,

Amelia Janicka, Oliwia Olszewska & Igor Wójtowicz.

Po zakończeniu modlitwa po komunii – podziękowania dzieci.

 

Podziękowanie  Panu  Jezusowi

                                                                     (Wiktoria Wójcik Mateusz Ośko Nikola Czarnomorska)

 

Za życie, za dom rodzinny,

za Boga w życia wiośnie

za chleb i rocznicy święto

dzisiaj dziękuję radośnie

 

Za Tatę ukochanego

i Mamy serce drogie

za lekcje religii, Msze święte

rodzinne życie z Bogiem

 

Dzisiaj dzieciom błogosław

Boże ukryty w Chlebie

na zawsze z nami zostań

proszę Jezu Ciebie.

 

 

Podziękowanie  rodzicom

(Amelia Janicka Oliwia Olszewska)

 Kochani Rodzice!

Za rok cały, za ten dzień

za radość co czujemy

całą siłą młodych tchnień –

my serdecznie dziękujemy.

 

 

Dziś Tatusiom oraz Mamom

za radosne chwile ślemy

pieśń wdzięczności uskrzydloną

wam – serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Ogólne {Igor Wójtowicz}

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:

Nauczycielom i Wychowawcom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość Rocznicy naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

 

 

      Po zakończeniu podziękowań ogłoszenia parafialne i błogosławieństwo.

 

Po przyjęciu błogosławieństwa wspólny śpiew „Dotknął mnie dziś Pan” [s.10]