STATUT

Liturgicznej Służby Ołtarza

Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe

w Lubaniu-Księginkach

Statut LSO jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki członka Liturgicznej Służby Ołtarza.

I. Służba

1. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca;
2. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem;
3. Ministranci i lektorzy przed wejściem do zakrystii powinni „przywitać się z Panem Bogiem” modlitwą w ławce;
4. Po wejściu do zakrystii służba ołtarza przebiera się w wyznaczonym do tego miejscu, w ciszy;
5. Jeden, wyznaczony ministrant bądź lektor „ubiera” księdza podając cingulum;
6. Każdy ministrant powinien ustawić się do służenia minimum 3 minuty przed Mszą świętą lub nabożeństwem, aby w skupieniu przygotować się do Eucharystii;
7. Liturgiczna Służba Ołtarza sumiennie zapoznaje się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca (w wakacje obowiązuje nowy grafik);
8. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku tj. jedno służenie w tygodniu oraz Eucharystia niedzielna o stałej porze;
9. Wszystkie funkcje na Mszach świętych wyznacza ks.proboszcz, opiekun LSO (Kamil), najstarszy lektor lub ministrant przed rozpoczęciem nabożeństwa, w zakrystii tak, aby uniknąć rozmów na Mszy;
10. Wyznaczone funkcje wykonują ministranci, a w razie ich nieobecności – lektorzy, którzy mają obowiązek czytania lekcji oraz za zgodą księdza śpiewania psalmu;
11. Za porządek w zakrystii ministranckiej odpowiedzialni są członkowie grup służących podczas danej
mszy świętej bądź wyznaczeni do asysty ministranci.

II. Kary i nagrody

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane
konsekwencje:
a) w postaci odjęcia punktów

b) w postaci:
•Ostrzeżenia od ks. proboszcza,
•Rozmowy z Opiekunem,
•Zawieszenia z funkcji ministranta (czas określany przez  koło ministranckie w porozumieniu z Opiekunem),
•Wydalenia z grona ministrantów – dotyczy przede wszystkim tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (bijatyki, kradzieże, palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie używek itp.),
2. Ministrant, który wzorowo będzie wypełniał swoje obowiązki będzie nagradzany za pomocą :
a) Tytułu „ministrant miesiąca” i „ministrant roku” :
•co kwartał Ministranci wybiorą najlepszego ministranta miesiąca, który dodatkowo otrzyma premię punktową [załącznik 1],
•podczas Święta Ministranta (niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – od roku 2008) Ministranci wybiorą „ministranta roku” [załącznik 2],
b) Udziału w „kolędzie”-
•na rozdział kolęd wpływać będą całoroczne statystyki dyżurów jak i postawa w i poza kościołem [załącznik 3],

III. Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza

1. Na czele Zarządu stoi ksiądz Proboszcz, który jest w stałym kontakcie z Opiekunem (Kamilem Glazerem);

IV. Punktacja\ usprawiedliwienia

Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków ministrant otrzymuje:
a) +5 punktów – służenie obowiązkowe,
b) +2 punkty – służenie dodatkowe + nabożeństwa,
c) +5 punktów – obecność na zbiórkach,
d) +20 punktów – premia za otrzymanie tytułu „ministrant miesiąca”,
e) +20 punktów (dodatkowo) – premia za komplet punktów uzyskanych w czasie nabożeństwa,
f) +3 punkty – za każdą mszę w wakacje,
Za niewykonywanie swoich obowiązków ministrant otrzymuje:
a) – 5 punktów – nieobecność (nieusprawiedliwiona) na służeniu obowiązkowym, tygodniowym,
b) – 5 punktów – nieobecność (nieusprawiedliwiona) na zbiórce,
c) – 10 punktów – nieobecność (nieusprawiedliwiona) na dyżurze niedzielnym,
Za nieobecność usprawiedliwioną ministrant nie otrzymuje punktów;
Usprawiedliwienia:
a) usprawiedliwienia, w zeszycie obowiązków (obowiązującym od 01.09.2008 roku), z podpisem rodzica ministrant przynosi na każdą zbiórkę,
b) w miesiącu ministrant może przynieść:
•3 usprawiedliwienia w przypadku choroby;
•2 usprawiedliwienia w przypadku spraw rodzinnych, bólu brzucha itp.,
Punktacja będzie ogłaszana co miesiąc (od września do czerwca), a także przed wizytami duszpasterskimi oraz na koniec każdego roku szkolnego;

V. Parafialne Święto Ministranta

1. Parafialne Święto Ministranta obchodzone jest co roku (począwszy od 2008 roku) w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.
2. Liturgiczna Służba Ołtarza w dniu swojego święta organizuje konkurs wiedzy ministranckiej. Z roku na rok konkurs będzie przebiegał pod innym hasłem, które będzie myślą przewodnią imprezy;


Załącznik 1

Tytuł Ministrant Miesiąca
1. Od dnia 1 października 2008 roku LSO Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu raz w miesiącu nagradza ministranta bądź lektora tytułem MINISTRANT MIESIĄCA;
2. Ministrantem Miesiąca może zostać każdy członek LSO, który nie opuścił żadnego służenia w danym miesiącu;
3. W nagrodę Ministrant Miesiąca otrzymuje premią punktową w kwocie + 20 pkt oraz dyplom za uzyskanie tytułu;

Załącznik 2

 

Tytuł Ministrant Roku
1. Od dnia 1 stycznia 2009 roku LSO Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu raz w roku, podczas Parafialnego Święta Liturgicznej Służby Ołtarza, nagradza ministranta bądź lektora tytułem MINISTRANT ROKU;
2. Ministrantem Roku może zostać każdy członek LSO, który nie opuścił żadnego służenia podczas trzech miesięcy;
3. Pierwsze liczenie obejmuje okres od 1 września 2008 roku do niedzieli Chrystusa Króla 2009 roku.
4. W nagrodę Ministrant Roku otrzymuje premią punktową w kwocie + 100 pkt oraz dyplom za uzyskanie tytułu;

Załącznik 3

 

Podział „kolęd”
1. Od dnia stycznia 2008 roku kolędy będą dzielone następująco:
a) Według punktacji całorocznej – ministranci z najlepszą punktacją ustalają korzystne dla siebie terminy.
b) Każdy członek LSO otrzymuje 1 kolędę za członkostwo,
2. Ministranci udający się na kolędę dzień wcześniej obchodzą rejon kolędowy informując rodziny o godzinie rozpoczęcia wizyty duszpasterskiej w danym dniu {nie o kolędzie w danym domu!!!}. W przypadku nie zastania kogoś z danej rodziny w mieszkaniu, pozostawiają kartkę informującą o godzinie rozpoczęcia kolędy. Przygotowują orientacyjne zestawienie przyjmujących, nie przyjmujących i osób, których nie było w dniu zawiadomienia.
3. Ministranci udający się na kolędę stawiają się przy plebanii 15 minut przed rozpoczęciem wizyty duszpasterskiej, dbając o posiadanie: czystej komży, latarki i zestawienia kolędowego na dany dzień.
4. W przypadku niemożności uczestniczenia w kolędzie ministrant jest zobowiązany do powiadomienia o tym ks. proboszcza. Podobna sytuacja dotyczy zmian w grafiku kolędowym.
5. Sposób podsumowania kolędy zostanie określony na początku stycznia każdego roku.