Msza święta

OBRZĘDY WSTĘPNE

– Wejście

Przed procesją wejścia NT podchodzą do Csa w celu zasypania kadzidła.

Przy dojściu do stopnia NT oddają pokłon ołtarzowi i odchodzą w lewą stronę. Ś razem z K oddają również pokłon, Ś kładą świece przed ołtarzem, a K odnosi krzyż do zakrystii. Pozostali ministranci podchodzą dwójkami robiąc skłon i rozchodzą się w obydwie strony. Ew podchodzi do ołtarza i kładzie na nim Ewangeliarz, odchodzi do pozostałych ministrantów, po dojściu Csa wszyscy przyklękają i rozchodzą się do swych miejsc puszczając Csa pierwszego. Po ucałowaniu ołtarza, do Csa podchodzą NT, następuje zasypanie kadzidła, T oddaje trybularz Csowi i cała trójka na której przedzie jest T, a na końcu N udaje się wokół ołtarza w celu okadzenia go (na środku ołtarza oddają mu cześć). Po tej czynności NT udają się do zakrystii, odgarniają z węgielka kadzidło i odkładają trybularz oraz łódkę, po czym wracają do na swoje miejsca.

Uwagi!

1. Gdy jest więcej ceremoniarzy, diakonów lub księży, to oni mogą iść wraz z Csem okadzić ołtarz. NT po oddaniu kadzidła odchodzą na bok i czekają.

2. T musi być czujny ponieważ Cs może okadzić również krzyż czy relikwie świętego, gdy taka czynność ma miejsce cała trójka oddaje cześć.

– Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu

– Akt pokuty

– Panie, zmiłuj się nad nami

– Chwała na wysokości

– Kolekta

LITURGIA SŁOWA

– Pierwsze czytanie

Lektor udaje się do ambony dopiero po kolekcie! Czyta lekcje, kończy słowami „Oto słowo Boże”

– Psalm międzylekcyjny

Kantor udaje się do ambony wraz z lektorem, po czytaniu odśpiewuje psalm. N i T udają się do zakrystii, aby sprawdzić stan węgielka i przygotować się do Ewangelii.

– Drugie czytanie

– Aklamacja przed Ewangelią i Ewangelia

Podczas śpiewu ministranci światła biorą świece sprzed ołtarza i czekają na NT, w czasie tej czynności NT podchodzą do miejsca przewodniczenia do głównego Csa w celu zasypania. Po tej czynności podchodzą do ministrantów światła, którzy stoją przed stopniem. NT idą za nimi lub przed nimi tworząc dwie pary. Czekają na diakona lub księdza, który bierze Ewangeliarz, NT oraz ministranci światła robią skłon (nawet gdy ksiądz/diakon przyklęka). Podchodzą do ambony. Ministranci światła stają przed amboną obracając się do siebie twarzami i  jednocześnie odsłaniają wiernym Csa, stoją do zakończenia Ewangelii. NT stoją z boku ambony, gdy ksiądz/diakon odśpiewa: ”Słowa Ewangelii wg św. …” T podaje kadzielnicę księdzu/diakonowi, ten okadza Ewangeliarz i oddaje T kadzielnicę. NT odchodzą na bok aż do skończenia Ewangelii. Po jej zakończeniu, NT schodzą przed stopień, przed nimi ministranci światła również schodzą wszyscy robią pokłon. Ministranci światła kładą świece przed ołtarz, a NT idą do zakrystii.

– Homilia

– Wyznanie wiary

– Modlitwa powszechna

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

– Przygotowanie darów

Wyznaczony ministrant ustawia na ołtarzu Mszał i mikrofon. Ceremoniarz przyjmuje kielich, i rozkłada go na ołtarzu, w tym czasie Csministranci ołtarza odbierają dary przynoszone przez wiernych. Po procesji darów NT wychodzą z zakrystii i czekają przy kredencji (stoliku) w prezbiterium. Ministrant ołtarza bierze ampułki z wodą oraz z winem i podaje Csowi. Do Csa podchodzą NT, następuje zasypanie i okadzenie ołtarza (patrz Wejście). Po okadzeniu ołtarza T lub C okadza Csa (w tym momencie wszyscy wstają), potem schodzi przed ołtarz (w tym czasie do Csa podchodzą ministranci ołtarza –  lavabo), okadza dwie strony ołtarza i wiernych. Okadzenie Csa 1×3, wiernych 3×3. Po okadzeniu NT odchodzą  do zakrystii.

– Modlitwa Eucharystyczna:

Ceremoniarz wraz z Csem stoją przy ołtarzu. Ceremoniarz obsługuje mszał.

• Prefacja

Podczas rozpoczęcia dialogu prefacyjnego (Cs: Pan z wami W: I z duchem Twoim Cs: W górę serca W: Wznosimy je do Pana itd.) ministranci światła wychodzą przed ołtarz robią skłon i zabierają świece. Stoją przed stopniem na obu końcach ołtarza, obróceni do siebie twarzą.

• Aklamacja „Święty”

Ministranci ołtarza ustawiają się przed chrzcielnicą – jeden do gongu, drugi do dzwonków. W tym czasie NT wychodzą z zakrystii i klękają przed ołtarzem, zasypują kadzidło. Ministranci światła również  – jak NT – klęczą, odkładając świece przed siebie. Po aklamacji „Święty” Cs składa ręce po kilku zdaniach, w tym czasie ministrant dzwoni dzwonkami 3 razy. Wszyscy klękają.

• Epikleza

• Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracji

• Konsekracja

Podczas, gdy kapłan uniesie Ciało Pana Jezusa, T okadza je  (3×3) – w tym czasie ministrant uderza w gong co trzeci rzut kadzielnicą, czyli trzy razy. Gdy Cs przyklęknie ministrant dzwoni dzwonkami 3 razy. Te same czynności powtarza się przy Krwi Pana Jezusa. Po aklamacji wszyscy wstają. N i T odchodzą do zakrystii, ministranci światła ponownie stają obróceni do siebie, a ministranci ołtarza wracają na miejsce.

• Anamneza

• Złożenie ofiary

• Modlitwy wstawiennicze

• Końcowa doksologia

• Obrzęd Komunii

• Modlitwa „Ojcze nasz”

• Obrzęd pokoju

• „Baranku Boży”

• Komunia święta

Kapłan po przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa udaje się przed ołtarz aby rozdać Komunię św. wiernym, wraz z kapłanem idzie ministrant z pateną (najpierw przyjmują ministranci przy ołtarzu), w tym czasie z ołtarza ministranci zabierają Mszał i mikrofon oraz na ołtarz dają vasculum i ręczniczek. Po przyjściu Csa i umyciu palców w vasculum, ministranci zabierają to naczynie wraz z ręcznikiem. Kapłan zamyka w tabernakulum puszkę z komunikantami. Do Csa podchodzi ministrant z ampułką wody i nalewa Csowi do kielicha. Po puryfikacji C składa korporał i ministrant składa kielich.

OBRZĘD ZAKOŃCZENIA

– Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana

– Rozesłanie

Podczas słów „Pan z wamiministranci schodzą na dół przed ołtarz stoją z tyłu, aby zrobić miejsce dla Csa. Gdy ten przychodzi na środek, wszyscy robią krok na przód i przyklękają. Idą do zakrystii w takiej kolejności: kandydaci, ministranci, lektorzy ceremoniarzeCs.

Dodatki

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Podczas ogłoszeń duszpasterskich (msza w niedziele) ministranci rozkładają tron na monstrancję. Jeśli nie ma ogłoszeń (msza w dzień powszedni) to zazwyczaj monstrancja stoi tylko na korporale. C bierze potrzebne teksty (najczęściej Agenda), mikrofon, oraz welon. Adoracje rozpoczyna śpiew, najczęściej są to ostatnie wersy hymnu „Sław języku tajemnicę” rozpoczynające się „Przed tak wielkim Sakramentem”. Wszyscy klękają, ministranci idą przed ołtarz i klękają na schodkach. Cs umieszcza IHS w monstrancji, po tym dołącza do ministrantów na przygotowane miejsce (np. klęcznik). NT już muszą być razem z ministrantami z palącym się węgielkiem. Podczas śpiewu Cs okadza IHS. Potem następują modlitwy. Kończy je odśpiewanie pieśni. Wtedy C nakłada  kapłanowi welon. N i T. Cs znów okadza IHS. Jeden z ministrantów bierze dzwonki. Cs odczytuje ostatnią modlitwę i odchodzi przed ołtarz. Na jego miejsce udaje się T, który ma okadzać IHS. Gdy kapłan uniesie monstrancję, ministrant jeden raz dzwoni dzwonkami, a T okadza IHS tak samo jak podczas Przeistoczenia. Kapłan obróci się w lewo (patrząc od strony kapłana) do kąta ok. 90 stopni, wtedy ministrant też dzwoni i T znów okadza. Tak samo dzieje się gdy kapłan obraca się w prawo. Cs odkłada monstrancję i przyklęka. Gdy przyklęknie, ministrant dzwoni trzy razy. C idzie zdjąć welon i wraca na swoje miejsce. Gdy Cs schowa IHS w tabernakulum i przyklęknie, ministrant dzwoni znów dzwonkami trzy razy. Cs schodzi przed schody. Wszyscy wstają i następuje rozejście do zakrystii tak jak podczas Mszy św.

Opracował: Kamil Kwieciński

Lubań 2010


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841