„Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii…”

Zgodnie z powyższym każdorazowy proboszcz jest zobowiązany powołać Radę Parafialną wspierającą go w kierowaniu parafią.  Kadencja Rady trwa 5 lat – jednak w przypadku zmiany na urzędzie proboszcza podczas trwania kadencji, wygasa ona w momencie zmiany.

W naszej Parafii kadencja poprzedniej Rady Parafialnej trwała rok czasu i ustała z chwilą objęcia funkcji proboszcza przez ks. Janusza Barskiego. Przygotowania do powołania nowej Rady Parafialnej trwały rok, a ich ukoronowaniem stały się „wybory parafialne” trwające w okresie 31.09-28.09.2008 roku.

Na stronie tej chcemy zaprezentować naszą Radę Parafialną oraz na bieżąco informować o jej pracach.