Spotkanie inaugurujące przygotowanie do bierzmowania odbyło się w dniu 06.10.2011 roku. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego zostały przekazane następujące informacje:

1. Termin kolejnego spotkania został ustalony na 10.11.2011 roku.

2. Kandydaci uczestniczą w niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00 lub 11:30;

3. Do końca października kandydaci mają dostarczyć następujące dokumenty: deklaracja kandydata oraz Rodziców dotycząca uczestnictwa kandydata w przygotowaniu (wzór – patrz niżej); dane osobowe (wzór niżej);

4. Kandydaci mieszkający poza parafią, pragnący wraz z klasą przyjąć sakrament Bierzmowania muszą uzyskać pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania;

5. Od 15.11 kandydaci włączają się aktywnie w liturgię słowa niedzielnych mszy św. – o godz. 11:30;

6. Na spotkanie listopadowe kandydaci muszą dostarczyć skrócony akt chrztu;

7. Przygotowanie obejmuje regularną spowiedź I-piątkową (rozpoczynaną w naszej parafii punktualnie o godz. 16:00) oraz uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (nabożeństwa różańcowe – minimum 2 razy w tygodniu);

8. Przed egzaminem końcowym p.Katechetka będzie zobowiązana wystawić opinię o kandydacie;

9. Poruszono kwestię zachowania podczas spotkań, a także na katechezie i poza szkołą.

ZAŁĄCZNIKI:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Niniejszym zgłaszam mojego syna (moją córkę) …………………………………………. do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie, zobowiązuję się wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie ważnym dla niego czasie i będę starać się współpracować z odpowiedzialnym za przygotowania kapłanem, wypełniając zobowiązania podjęte w dniu chrztu świętego.

Lubań, dnia …………………….. roku ……………………………….………………
Podpis Rodziców

========================================================

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY KATECHECIE

Lubań, dnia …………..……… roku

W.Ks./Sz.P.
Katecheta
……………………………………..………………………….

Szkoła
……………………………………………..…………………

Pragnę powiadomić, że rozpocząłem (rozpoczęłam) okres przygotowania przed przyjęciem sakramentu bierzmowania w Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach.
Równocześnie proszę, aby pod koniec tego okresu Katecheta wydał opinie o moim uczestnictwie w lekcjach religii. Na koniec ubiegłego roku szkolnego otrzymałem (otrzymałam) ocenę ……………………….………. .

……………………………………………………
Podpis Kandydata/Kandydatki
———————————————————————————–
Z treścią powyższego powiadomienia zapoznałem (-am) się

Lubań, dnia …………………… roku                                …………………………………………..
podpis katechety

========================================================

Warunki dla kandydatów do bierzmowania

w Parafii p.w. św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu

1. Niedzielna Eucharystia /godz. 10:00/
2. Udział w spotkaniach formacyjnych
3. Uczestnictwo w rekolekcjach
4. Comiesięczna spowiedź
5. Pozytywna opinia katechety
6. Zaliczenie wymaganego materiału
Zobowiązuję się do wypełnienia warunków stawianych przez Kościół, dopuszczających do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Nie wywiązanie się z powyższych warunków będzie wyrazem rezygnacji kandydata z przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2008/2009.

………………………………………………..
Podpis Kandydata

DANE (termin dostarczenia – 16.10.2008 roku):

Nazwisko i imię /imiona/ ……………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………….…………
Data i Parafia Chrztu {w przypadku osób ochrzczonych poza naszą Parafią proszę dostarczyć akt chrztu – do pierwszego spotkania listopadowego !!!} ………………………………………………………….………….. …………………………………………………………………………………………………..……………
Adres zamieszkania …………………………………………………………..…………………………….
Telefon kontaktowy (Rodzice) …………………………………………………….………………………..
Imiona Rodziców ………………………………………………..………………………………………….
Klasa {dokładnie} i nazwa Szkoły ………………….………………………………..……………………..
Imię i nazwisko Twojej Katechetki/Katechety ……………………………………………….…………….
Imię i nazwisko Wychowawcy klasy ………………………………………………………..………………