3. niedziela zwykła 23.01.2022 r.

*** Przeżywamy 3. niedzielę w ciągu roku – III NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.01) — św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (25.01) — Nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

— środa (26.01) — św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

— piątek (28.01) — św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zachęcam do modlitwy w intencji Biskupa Seniora Zbigniewa Kiernikowskiego, który przebywa w szpitalu w Legnicy. Pamiętajmy także o kapłanach naszej diecezji zmagających się w tym czasie z chorobą i cierpieniem.

*** W miniony piątek została zdemontowana dekoracja świąteczna. Pragnę złożyć serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które zaangażowały się w te prace.

*** Wczoraj została zakończona tegoroczna wizyta duszpasterska. Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować za zrozumienie i przyjazną atmosferę podczas odwiedzin kolędowych. Za tydzień przedstawię Państwu podsumowanie jej przebiegu.

*** Decyzją proboszcza i rady parafialnej został zakupiony i dostarczony nowy komplet nagłośnienia do kościoła. Osoby, które mogłyby wesprzeć prace montażowe i podłączenie do instalacji zapraszam w sobotę (29.01) od godz. 12:00. Z racji przewidzianych prac w tym dniu nie będzie mszy św.

*** W minionym czasie odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Sabina Kołodziejczak. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  23-30.01.2022 roku

3. niedziela zwykła   23.01.2022 roku
8:30 + Sabina Kołodziejczak (od Lili i Janusza Sypień z Jasła)
10:00 + Jerzy Skowron (urodzinowa), ++ z Rodziny
11:30 ++ Agnieszka i Kazimierz Białkowscy (od dzieci)
 

Wtorek  25.01.2022 r.   Nawrócenie św. Pawła Apostoła

17:00 + Andrzej Mikłaszewicz (rocznica śmierci)
 

Środa  26.01.2022 r.   św. Tymoteusza i Tytusa

17:00 W intencji grupy demontażowej dekoracji świątecznej
 

Czwartek   27.01.2022 r.  

17:00 + Sabina Kołodziejczak (od Bożeny i Sławka Małachowskich z Polkowic)
 

Piątek   28.01.2022 r.   św. Tomasza z Akwinu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. niedziela zwykła 30.01.2022 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Mariusz (16 rocznica śmierci), Helena, Stanisław, Andrzej, Krystyna, Zbigniew;

++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Ne 8,1-4a.5-6.8-10

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,8-9.10 i 15

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,12-14.27

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: