3. niedziela Wielkiego Postu 07.03.2021 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali (po sumie parafialnej) – możemy za to uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary prosimy składać do oznakowanej skarbony z tyłu kościoła.

*** Jutro swoje święto obchodzą wszystkie Panie. Z racji tego święta życzę Wam, drogie Panie, obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą patronkę, Maryję; daru zdrowia oraz milości i empatii Waszych najbliższych.

*** W najbliższą środę (10.03) o godz. 15:30 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W tym dniu rozpoczynamy także nowennę do św. Józefa.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w tym tygodniu animuje je regionalna grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej.

*** Po nabożeństwie odbędzie się w kościele kolejna sesja Rady Parafialnej. Zapraszam do udziału wszystkich radnych.

*** Z racji spowiedzi w Olszynie w sobotę nie będzie mszy św.

*** Osoby, które chciałyby animować nabożeństwo Drogi Krzyżowej opartej o fragmenty filmu „Pasja” (26.03.2021 r.) oraz wesprzeć liturgię Triduum Paschalnego proszę o zgłaszanie się w zakrystii.

*** Osoby zgłoszone do obsługi niedzielnej liturgii słowa proszę o zapoznanie się z harmonogramem posługi na stronie parafialnej. W zakrystii można pobrać adres zakładki, gdzie informacja ta została umieszczona. Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** W gablocie został także umieszczony plakat ze szczegółami nauk przedmałżeńskich w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (21-27.03.2021 r.) oraz harmonogram modlitwy w sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie za Diecezję Legnicką.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Czy wszyscy wrócą? – Rzeczywistość parafialna oczami księży i świeckich”] przeczytamy m.in.: o 2. przykazaniu Jana Pawła II Dekalogu dla Polaków; kolejną część rekolekcji wielkopostnych „Kiedy odjeżdża ostatni autobus?”; o charyzmatach, charyzmatykach i roli Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym; o kobietach zatrudnionych w Watykanie.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o cyklu katechez on-line i dla katechumenów prowadzonym przez Biskupa Legnickiego; o kościele pomocniczym w Małuszowie; o wystawieniu kopii Całunu Turyńskiego w Lubinie; o uroczystości pogrzebowej śp. ks. Czesława Misiewicza w Kościelniku.. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [zaopatrzonym z dodatek: nowennę do św. Józefa] przeczytamy m.in. trzecią część rekolekcji wielkopostnych pod hasłem: „Któryś za nas cierpiał”; o tym, czym są i dlaczego nowenny stały się tak popularne. W przyszłym tygodniu zostanie dostarczone wydanie „Gościa Extra”, poświęconego w całości św. Józefowi – osoby, które je zamówiły proszę o odebranie pisma.

INTENCJE MSZALNE   07-14.03.2021 roku

3. Niedziela Wielkiego Postu   07.03.2021 roku   
8:30 ++ Maria, Józef i Tadeusz Remez; ++ Anna i Jan Majkowscy
10:00 + Edward Czerwiński; ++ Stanisław i Kunegunda Frączek
11:30 ++ Kazimierz: Białkowski, Rybowicz i Buca
 

Wtorek   09.03.2021 r.

17:00 W intencji wszystkich Parafianek z okazji ich  święta.
 

Środa   10.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   11.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   12.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. Niedziela Wielkiego Postu   14.03.2021 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 20,1-17

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
„Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią.
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19,8.9.10.11

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 1,22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 2,13-25

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: