ODPUST’2020 – LITURGIA I FUNKCJE

 Msza św. godz. 8:30:

 • Asysta: ……………………………………………………….……………
 • Czytanie 1: …………………………………………………………………………
 • Psalm: … …………………………………………………….…………….
 • Czytanie 2: …………………………………………………………………
 • Modlitwa wiernych: …………………………………………………………

 

1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7)

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Oto słowo Boże.

 

 

Psalm responsoryjny

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie. *
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

 

 

 1. czytanie (Rz 11, 13-15. 29-32)

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

Ewangelia (Mt 15, 21-28)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Suma odpustowa – godz. 13:00

 • Kościelny — Marian Stawiarski
 • Obsługa rzutnika: ……………………………………………………………………
 • Ministranci ołtarza — ………………………………………………………………
 • Czytanie 1 [Mdr 3,1-9 [nr 67, s.81*] — Małgorzata Milewska
 • Psalm responsoryjny — …………………………………………………………….
 • Czytanie 2 [1 J 3,13-16] — Alicja Kwiecińska
 • Alleluja — …………………………………………………………………………….
 • Animacja śpiewu: Maria Janda
 • Modlitwa wiernych — Martyna Głowacka
 • Zebranie kolekty: Marian Stawiarski
 • Asysta celebransa podczas procesji: …………………………………………………..
 • Procesja – krzyż: ………………………………………………………………………….
 • Procesja – dzwon: Jan Piskozub
 • Procesja – ceroferariusze: ……………………………………………………………….
 • Klęcznik [podstawić podczas procesji]: Marian Stawiarski
 • Procesja [dzwon]: Jan Piskozub
 • Obsługa FOTO: …………………………………………………………………………..

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości      Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.


DRUGIE  CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła      1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować      i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana   o potrzebne łaski:

 1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za papieża Franciszka; Biskupa Legnickiego Zbigniewa oraz za Biskupa Seniora Stefana – aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości. Ciebie prosimy…
 3. W miesiącu modlitwy o trzeźwość naszego narodu módlmy się szczególnie za wszystkie rodziny, a zwłaszcza za ojców, mężów i braci, aby swoim świadectwem wiary i trzeźwości pomagali najbliższym trwać przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Darczyńców, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Prośmy w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, aby Pan wspierał ich działania i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za zmarłych kapłanów pracujących ongiś w naszej wspólnocie – za ks. prałata Jana Winiarskiego i ks. Wojciecha Antosza –  aby Pan hojnie obdarzył ich swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy…
 7. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych; za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, a także za wszystkich, którzy złożyli najwyższą ofiarę – ofiarę życia – walcząc o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny – aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz. Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy…
 8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością i aktywnie włączali się w dzieło szerzenia Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy…

Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dodaj komentarz:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876