4. niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA LAETARE. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona przed kościołem zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Po sumie parafialnej kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** We wtorek przypada 5. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (animowane przez regionalną grupę Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej) w piątek (16.03) po mszy św. Po nabożeństwie zapraszam radnych na kolejną sesję Rady Parafialnej na plebanii.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać w oznakowanej skarbonie – w związku z tym proszę o nie wrzucanie do niej ofiar za prasę.

*** Akcja „Moja parafia na zdjęciach” – do świąt…

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W zakrystii zostało umieszczone zestawienie funkcji na Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne. Osoby, które zechciałyby wesprzeć organizację tego czasu, zapraszam do zapisów. Proszę – nie czekajmy na ostatnią chwilę!!!

*** W gablocie zostało umieszczone zaproszenie do udziału w 33. Światowym Dniu Młodzieży w Legnicy (25.03.2018 r.)

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „5. rocznica wyboru papieża Franciszka”] przeczytamy m.in. o niezłomnej wierze żołnierzy niezłomnych; o ogłoszeniu przez Prezydenta RP 44 tekstów niepodległości; 0 70-leciu Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”; o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej; o wymowie wydarzeń Marca’68 w 50. rocznicę protestów. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o niedzieli bez handlu w marketach; o narzędziach Męki Pańskiej; o wielkopostnym spotkaniu „Civitas Christiana”; o poświęceniu nowej kaplicy Sióstr Służebniczek w Chojnowie; o wielkopostnym dniu skupienia szafarzy; o mistrzostwach tenisa stołowego w Sulikowie i turnieju piłki halowej w Zawidowie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o ograniczeniu handlu w niedziele; o pysze, wyproszonych dzieciach i potrzebie ciągłego nawracania; reportaż z najmniejszego miasta w Polsce, które liczy zaledwie 503 mieszkańców, za to zabytkami mogłoby obdzielić niejedną metropolię.

 

INTENCJE MSZALNE   11-18.03.2018 roku

 

 

4. niedziela Wielkiego Postu    LAETARE    11.03.2018 roku 

8:30 ++ z Rodziny: Józef, Maria, Tadeusz Remez; ++ Teściowie: Anna i Jan Majkowscy
10:00 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 ++ Józefa, Marian, Józef, Kazimierz
    Gorzkie Żale
 

WTOREK  13.03.2018 r.    5 rocznica wyboru papieża Franciszka

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

ŚRODA  14.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK  15.03.2018 r.

17:00 + Marek Trzęsowski  (5 rocznica śmierci)
 

PIĄTEK  16.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
    Droga Krzyżowa — DTDL
 

SOBOTA  17.03.2018 r.

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Zbigniewa Kwiecińskiego (urodziny – 11.03, imieniny – 17.03)
 

5. niedziela Wielkiego Postu  18.03.2018 roku  NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Jadwiga (1 rocznica śmierci), Jan (20 rocznica śmierci) i Józef (48 rocznica śmierci) Sudnik
10:00 + Władysław Jankowski
11:30 ++ Danuta (30 rocznica śmierci) i Zbigniew (imieninowa) Lipińscy
    Gorzkie Żale

PIERWSZE CZYTANIE
2 Krn 36,14-16.19-23

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów.

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137,1-2.3.4-5.6

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 2,4-10

Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Chwała Tobie, Królu wieków
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
J 3,14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: