3. niedziela Wielkiego Postu 04.03.2018 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Wielkiego Postu – jest to 1 niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj także odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” o. Faustynowi Zatoce OFM, który podjął się ich prowadzenia oraz osobom wspierającym przygotowania do nich i ich przebieg.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W najbliższy poniedziałek tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W czwartek swoje święto obchodzą nasze Panie. Wszystkim Parafiankom składam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą patronkę, Maryję oraz bardzo dużo ludzkiej miłości na co dzień. Uroczysta msza św. w Waszej intencji w czwartek (08.03) o godz. 17:00.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (animowane przez Parafialny Zespół Lektorski) w piątek (09.03) po mszy św.; Gorzkie Żale w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać w oznakowanej skarbonie – w związku z tym proszę o nie wrzucanie do niej ofiar za prasę.

*** Akcja „Moja parafia na fotografiach” – do świąt…

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Za kulisami historii”] przeczytamy m.in. o ceremoniarzu papieskim z Polski; o męczenniku komunizmu, ks. kard. Erneście Simoni; o Narodowym Programie Trzeźwości. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wielkopostnej akcji Caritas Legnickiej; o obchodach rocznicy śmierci śp. ks. Biskupa Tadeusza Rybaka, pierwszego biskupa legnickiego; o spotkaniu wspólnoty Magnificat w Legnicy; o wieczorze uwielbienia w Nowej Kuźni; o wystawieniu sztuki „Mały Książę” w legnickiej parafii św. Jadwigi; o ostatnim pożegnaniu śp. ks. prał. Aleksandra Stankiewicza. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o świeckich zakonnikach zwanych tercjarzami; co jest wyjątkowego w praktykowaniu „Gorzkich żalów” i dlaczego właśnie w Polsce to nabożeństwo jest tak popularne; relacja z Palabek – miejscowości w Ugandzie, gdzie znaleźli schronienie uchodźcy w szarganego wojną Sudanu południowego.

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  04-11.03.2018 roku

 

 

3. niedziela Wielkiego Postu  04.03.2018 roku 

8:30 + Kazimierz Białkowski; + Kazimierz Rybowicz; + Kazimierz Buca
10:00 + Kazimierz Kołodziejczak (imieninowa)
11:30 ++ Rodzice: Anna (29. rocznica śmierci) i Edward Cerkanowicz; + Helena (21. rocznica śmierci) i Stanisław Pałka; ++ z Rodziny Cerkanowicz, Pałka i Ignatowskich
Gorzkie Żale
 

PONIEDZIAŁEK  05.03.2018 r.

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

WTOREK  06.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

ŚRODA  07.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK  08.03.2018 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich Parafianek w dniu Święta Kobiet
 

PIĄTEK  09.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
Droga Krzyżowa — Parafialny Zespół Lektorski
 

SOBOTA  10.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. niedziela Wielkiego Postu  11.03.2018 roku 

8:30 ++ z Rodziny: Józef, Maria, Tadeusz Remez; ++ Teściowie: Anna i Jan Majkowscy
10:00 + Ryszard Sołoducha; ++ Zofia i Czesław Godlewscy
11:30 ++ Józefa, Marian, Józef, Kazimierz
Gorzkie Żale

 

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 20,1-17

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
„Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią.
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19,8.9.10.11

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 1,22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 2,13-25

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: