Wielki Czwartek – liturgia

Porządek liturgii

** Wejście uroczyste (głównym wejściem)

** Okadzenie ołtarza, pozdrowienie wiernych

** Akt pokuty

** Hymn „Chwała na wysokości Bogu” (dzwonki, gong, dzwon)

** Kolekta

** Liturgia słowa – homilia

** Procesja z darami

** Liturgia eucharystyczna (I modlitwa eucharystyczna)

** Komunia św.

** Modlitwa po komunii (Najświętszy Sakrament pozostaje na ołtarzu)

** Po komentarzu okadzenie Najświętszego Sakramentu, nałożenie welonu i przeniesienie do ciemnicy (kolejność asysty: krzyż, świece, kadzielnica, kołatki, reszta SL, celebrans)

** Po przyniesieniu do ciemnicy okadzenie Najświętszego Sakramentu, krótka adoracja, przyklękamy i wracamy do zakrystii

** Obnażenie ołtarza i wyniesienie z kościoła wszystkich krzyży.

** Adoracja

 

Czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 12, 1-8. 11-14)

Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy Ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze”».

Oto słowo Boże.

 

REFREN: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

 

Cenna jest w oczach Pana

śmierć Jego świętych.

Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,

Ty rozerwałeś moje kajdany.

 

Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem.

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 11, 23-26)

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto słowo Boże.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

Daję wam przykazanie nowe,

Abyście się wzajemnie miłowali,

Jak Ja was umiłowałem.

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

Słowa Ewangelii według św. Jana (J 13, 1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika Nowego i Wiecznego Przymierza, zanieśmy do Boga Ojca nasze wspólne prośby:

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez sprawowanie codziennie sakramentalnej pamiątki Ofiary Chrystusa coraz bardziej upodabniał się do swojego Mistrza, służąc z miłością całemu światu. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby z żywą wiarą uobecniali zwycięską Paschę Chrystusa i dawali światu przykład pokornej miłości. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się o pokój na świecie, aby nienawiść ustąpiła miejsca przebaczeniu i wszyscy mogli żyć w zgodzie i wolności. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie, aby Eucharystia i inne sakramenty były sprawowane we wszystkich zakątkach świata, przemieniając oblicze ziemi i ludzkie serca. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za osoby zaangażowane w przygotowanie do godnego sprawowania Ofiary Eucharystycznej, szczególnie za Panów Kościelnych, Służbę Liturgiczną oraz Parafialny Zespół Liturgiczny, aby ich oddanie pomagało wszystkim w głębokim przeżyciu spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Wieczerzy Paschalnej, abyśmy posilając się Ciałem i Krwią Chrystusa, wytrwale naśladowali Jego miłość i pokorę. Ciebie prosimy…

 

Wszechmogący Boże, Ty wszystko złożyłeś w ręce swojego Syna, a On przez śmierć i zmartwychwstanie stał się naszym Pośrednikiem. W ten święty wieczór wołamy do Ciebie: obdarz nas tym, o co pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dodaj komentarz: