3 niedziela Wielkiego Postu 08.03.2015 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu.
*** Dzisiaj swoje święto przeżywają wszystkie Panie. Drogie Panie! Przyjmijcie z tej okazji moc najserdeczniejszych życzeń: obfitości łask Bożych, nieustannego wstawiennictwa Waszej Patronki, Maryi oraz ludzkiej miłości i życzliwości.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którą poprowadzi Schola Parafialna. W tym dniu wspominamy rocznicę wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
*** Za tydzień rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Wacław Buryła. Plakaty informacyjne zostały umieszczone w gablocie i przy wejściach do kościoła. W czasie rekolekcji (poniedziałek-środa) msze św. będą odprawione o godz. 9:00 i 18:00.
*** Ks. Buryła to osoba znana ze swojej twórczości literackiej. Rekolekcje staną się okazją do spotkania z nim także na tej płaszczyźnie. Serdecznie zapraszam na wieczór autorski, w którym weźmie także udział Grupa od Anioła Stróża z Zaręby. Odbędzie się on w niedzielę o godz. 17:00 (po Gorzkich Żalach).
*** Rozpoczynamy zbiórkę na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać do oznakowanej skarbony przy stoliku prasowym.
*** Zachęcam – szczególnie dzieci – do wzięcia udziału w akcji skarbonek wielkopostnej jałmużny. Przypominam, że w ten sposób wspieramy charytatywną działalność Caritas.
*** Parafianom z ul. Leśnej 27-35 składam gorące „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** W zakrystii można pobrać bezpłatnie lek Cevikap, będący pomocą w profilaktyce niedoboru witaminy C u dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy je z Caritas Diecezji Legnickiej.
*** Przy wejściu głównym zostały umieszczone informatory dla osób chcących przekazać 1% podatku na rzecz Caritasu Diecezji Legnickiej. Informatory indywdualne można pobrać ze strony parafialnej, a w formie papierowej ze stolika prasowego.
*** Przy stoliku prasowym oraz w gablocie zostały umieszczone materiały informujące o założeniach i programie warsztatów poświęconych sztuce uwielbiania Pana, pod hasłem DNI CHWAŁY. Odbędą się one w parafii św. Jacka w Legnicy w dniach 11-12.04.2015 r.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę na wyższą cenę czasopism (5 zł). W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” (którego tematem jest rocznica wyboru papieża Franciszka) przeczytamy m.in. o papieskim nauczaniu o roli i geniuszu kobiety; o zagrożenia dla polskiej kultury; o akcji ochrony godności Polski i Polaków; o wielkopostnych porządkach; o liście ks. Bp. Ignacego Deca do prezydenta Komorowskiego w sprawie sejmowej uchwały o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy w rodzinie; o 40. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. o diecezjalnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; o zakończeniu karnawału w parafii Mysłakowice i inauguracji akcji charytatywnej Poczta Miłosierdzia; o warsztatach medialnych KSM-u i potyczkach sportowych księży i ministrantów. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [którego tematem są losy dzieci znajdujących bezpieczną przystań w prowadzonych przez siostry zakonne domach]m.in. o atakach ONZ na polski Kościół za krytykę gender; o dr Jolancie Wadowskiej-Król, która uratowała 5000 szopienickich dzieci; o wychodzeniu chrześcijańskiego kina z „filmowego getta”. Najmłodszym polecam najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z plakatem do wklejania obrazków z Drogi Krzyżowej i opowieścią o dzieciach z Ukrainy, które z rodzicami uciekły przed wojną do Polski.

Dzień Kobiet

PIERWSZE CZYTANIE

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 20,1-17

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

„Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią.

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,8.9.10.11

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,22-25

Bracia:

Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3,16

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 2,13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.

Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: