Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 23.11.2014 roku

*** Przeżywamy niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnią niedzielę roku kościelnego. Za tydzień wkraczamy w czas Adwentu. Za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia Sercu Jezusowemu” można dzisiaj uzyskać odpust zupełny.
*** Dzień dzisiejszy – w łączności z wczorajszym wspomnieniem św. Cecylii – jest okazją do podsumowania rocznej pracy naszej wspólnoty – szczególnie parafialnego Koła Liturgicznej Służby Ołtarza, Parafialnego Chóru MAKSYMILIANKI oraz Scholi Parafialnej. Służyć temu będzie dzisiejszy uroczysty koncert, przeżywany pod hasłem „Jesteś Królem”. Serdecznie zapraszam do udziału w nim – przypominam jednocześnie o korekcie w dzisiejszym układzie mszy św.: suma parafialna rozpocznie się o godz. 12:00.
*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (24.11) – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W środę (26.11) kolejne spotkanie młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.
*** W czwartek (27.11) spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania.
*** Drodzy! Przypominam o związanej z postawą wiary odpowiedzialnością za kształtowanie rzeczywistości nas otaczającej. Zachęcam do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów samorządowych.
*** Przy wyjściu głównym można już nabyć świece Wigilijnej Pomocy Dzieciom. Duże – w cenie 12 zł; małe – w cenie 6 zł. Można także nabyć opłatki.
*** Tegoroczne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 18-20.12.2014 roku.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „świeccy w akcji”) przeczytamy m.in. o Akcji Katolickiej; o istocie uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata; o wierności duchowi prawdy (z abp. Stanisławem Gądeckim); o szkolnictwie katolickim w Europie; o niepełnosprawnych na scenie. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. opis modlitewnego spotkania kleryków WSD w Legnicy przy grobie śp. Ks. Marka Adaszka; o szkolnych Zaduszkach w lubańskim ZSP nr 2; o wykładzie Biskupa Legnickiego, ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego podczas spotkania w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. kalendarz ścienny z aniołami na rok 2015; o tym, co musi zrobić Kościół, żeby nawrócić świat do Jezusa oraz o francuskim fizyku (a jednocześnie mistyku) Pascalu.

*** Osoby objęte pomocą parafialnej grupy Caritas zapraszamy jutro o godz. 11:00 po odbiór jabłek.

Chrystus Król

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 34,11–12.15–17

To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na lego­wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro­wadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.

Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23,1–2a.2b–3.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,20–26.28

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada­mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży­wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyj­ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nie­przyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszys­tko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,31–46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.

Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.

Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.

Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: