3 niedziela zwykła 27.01.2013 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę zwykłą.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.01) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

— czwartek (31.01) – św. Jana Bosko, prezbitera

— sobota (02.02) – Ofiarowanie Pańskie (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minionym tygodniu zakończyła się wizyta duszpasterska’2013. Składam gorące „Bóg zapłać” za serdeczną i ciepłą atmosferę większości spotkań. Życzę także, aby Boża łaska, o którą prosiliśmy w modlitwie, towarzyszyła Państwu w obfitości w całokształcie tego roku.

*** W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejne, już osiemnaste (a w naszej parafii piąte) zimowisko. Jego bazą jest Szkoła Podstawowa w Ściegnach. Wyjazd nastąpi z placu koło piekarni o godz. 15:30. Rodzicom dzieci z chorobą lokomocyjną przypominam o wcześniejszym podaniu dziecku odpowiednich specyfików, zaś wszystkich proszę o wzięcie ze sobą ważnych legitymacji szkolnych. Program zimowiska oraz – w miarę możności i czasu – materiał fotograficzny będzie zamieszczany na stronie www.janbar.jgora.pl.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi za zastępstwo w posłudze kapłańskiej podczas mojej nieobecności. W związku z zimowiskiem w tym tygodniu ulegnie pewnym zmianom harmonogram mszy św. (za co gorąco przepraszam): wtorek – 17:00; środa – 17:30; czwartek – 17:30; piątek i sobota – godz. 18:00; niedziela – godz. 10:00 i 11:30 (z racji odległości nie będzie mszy św. o godz. 8:30).

*** W czwartek (31.01) Ksiądz Biskup Marek Mendyk obchodzi 4 rocznicę święceń biskupich. Zachęcam do modlitwy w intencji Jubilata oraz składam Księdzu Biskupowi najserdeczniejsze życzenia w imieniu całej wspólnoty parafialnej.

*** W sobotę (02.02) przypada święto Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.

*** W związku z sobotnim świętem gorąco proszę o liczniejszą obecność o godz. 10:00 – jest ona konieczna do rozebrania dekoracji w kościele i przygotowania go na Dzień Pański. Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc.

*** Z racji I soboty miesiąca zapraszam na mszę św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej o godz. 18:00. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. głośny film : „Ludzie Boga”, zainspirowany prawdziwą historią męczeństwa francuskich trapistów w górach Algierii oraz o ogólnoeuropejskiej akcji „Jeden z nas”, mającej na celu ograniczenie finansowania aborcji z pieniędzy Unii Europejskiej. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o soborowym impulsie dla ewangelizacji przez media; o św. Janie Bosko; o negatywnym traktowaniu katechezy szkolnej przez niektóre środowiska oraz refleksję na święto Matki Bożej Gromnicznej. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis pobytu Metropolity Sarajewa w Bolesławcu; relację z przebiegu diecezjalnych Orszaków Trzech Króli. Znajdziemy tu także relację z jasełek w naszej parafii, którą dedykuję Młodzieży i Gronu Pedagogicznemu Gimnazjum nr 1.

************************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Ne 8,1-4a.5-6.8-10

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,8-9.10 i 15

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce,

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Niech znajdą uznanie przed Tobą

słowa ust moich i myśli mego serca,

Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,12-14.27

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: