4 niedziela Wielkiego Postu 18.03.2012 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”. W dniu dzisiejszym przypada 51 rocznica urodzin Ks. Biskupa Marka Mendyka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o Dostojnym Jubilacie.

*** Jest to także dzień rozpoczęcia tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które przeprowadzi Egzorcysta Diecezji Wrocławskiej, O. Andrzej Smołka SS.CC. Gorąco witam Czcigodnego Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie życząc, aby atmosfera naszych spotkań była zbudowaniem i źródłem radości tak dla Ojca, jak i dla nas.

*** Porządek rekolekcji…

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Dzisiaj także rozpoczyna się kolejny Kiermasz Świąteczny, zorganizowany przez naszą parafialną świetlicę. Zachęcam do zainteresowania się wyrobami autorstwa naszych „świetlicowych pociech”.

*** Jutro przeżywamy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego, Współpatrona Diecezji Legnickiej, Patrona Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

*** Najbliższe nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w poniedziałek o godz. 17:30 i piątek po mszy św. Nabożeństwo piątkowe uświetni swoją obecnością Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z parafii Świętej Trójcy, która zaprezentuje pantomimę „Droga krzyża”.

*** W piątek także kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – zapraszam na godz. 15:30.

*** Z racji spowiedzi sobotnia msza św. o godz. 18:00.

*** W zakrystii można nabyć Paschaliki w cenie 5 zł.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione skarbonki „Jałmużny wielkopostnej”, które dedykuję szczególnie najmłodszym.

*** Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę o nie wrzucanie tam należności za prasę.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” nadzwyczaj licznej grupie Parafian z ul. Leśnej 42-44A, ul. Energetycznej i ul. Ogrodowej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Z serca dziękuję także Panom, którzy odnowili uszkodzony fragment naszego placu oraz p.Andrzejowi Mikłaszewicz [za fundację i montaż skrzynki na prasę].

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA. Przechodzimy w tym dniu na czas letni – śpimy godzinę krócej.

*** Informacja dla narzeczonych: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ODBYWAJĄ SIĘ W NASZYM DEKANACIE W DZIEKAŃSKIEJ PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 16:00.

*** W gablocie znajdują się plakaty dotyczące wyjazdu na manifestację w obronie wolności słowa, organizowanego przez Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie i możliwości wzięcia udziału w akcji „Uratuj Świętego!” [nowenna w intencji dzieci zagrożonych aborcją] oraz zaproszenie szkolnej wspólnoty Gimnazjum nr 1 na „Drzwi Otwarte” [w dniach 19-20.03.2012 roku w godz. 12:00-16:00].

*** Stowarzyszenie na rzecz Budowy Kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dzieła budowy świątyni poprzez przekazanie 1% podatku. Odnośny plakat z nr KRS został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

2 Krn 36,14-16.19-23

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów.

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 137,1-2.3.4-5.6

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali

wspominając Syjon.

Na topolach tamtej krainy

zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,

żądali od nas pieśni.

Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:

„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską

w obcej krainie?

Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,

niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła,

jeśli nie będę o tobie pamiętał,

jeśli nie wyniosę Jeruzalem

ponad wszystką swą radość.

DRUGIE CZYTANIE

Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 2,4-10

Bracia:

Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3,16

Chwała Tobie, Królu wieków

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 3,14-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: