5 niedziela zwykła 05.02.2012 roku

*** Przeżywamy 5 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Ogłoszenie w sprawie zimowiska…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.02) – św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy

— piątek (10.02) – św. Scholastyki, dziewicy

— sobota (11.02) – NMP z Lourdes

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie naszych Parafian, którzy zdemontowali dekorację bożonarodzeniową oraz przygotowali kościół na obchód Dnia Pańskiego.

*** W związku z problemami zdrowotnymi, sytuacje losowe (pogrzeby) do czwartku proszę zgłaszać u Dziekana naszego dekanatu, ks. Andrzeja Fili.

*** W najbliższą sobotę (11.02) będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorych. Podczas mszy św. o godz. 17:00 zostanie udzielony Sakrament Chorych. Gorąco proszę o ułatwienie chorym i starszym udziału w tej liturgii.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący IV Legnickiego Marszu dla Życia; krucjaty modlitewnej w intencji powstrzymania aborcji oraz zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z Domów Dziecka.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o medycynie chorych czyli o sakramencie chorych; 3 świadectwa chłopaków uwiedzionych przez marihuanę; czy wskutek podpisania ACTA koncerny medialne będą mogły rekwirować komputery polskich internautów? W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o ingresie abp Wacława Depo, nowego metropolity częstochowskiego; o międzynarodowej sytuacji Węgier; wywiad udzielony przez Irenę Jarocką oraz prezentację sytuacji chorych w Indiach. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o diecezjalnych obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan; o krzeszowskim Festiwalu jasełkowym i kolędniczym; o sakramentaliach i o opłatku przewodników PTTK.

W dniach 22-29.01.2012 roku odbyło się w Ściegnach koło Karpacza XVII Zimowisko, w którym wzięła udział 34-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania, Zgorzelca i Bogatyni (grupa lubańska liczyła 25 osób, bogatyńska – 9 osób). Inicjatywa przeprowadzenia zimowiska została podjęta przez Duszpasterstwo Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie zimowiska był ks. Janusz Barski, proboszcz Parafii św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu.

Zimowisko miało za zadanie zrealizować kilka założeń:

1. Umożliwić wypoczynek w atrakcyjnym regionie naszej diecezji;

2. Powiązać wypoczynek z permanentną formacją duchową, podczas codziennych Mszy św. z homilią – w tym roku rozważania mszalne poświęcone były świadomemu przeżywaniu Eucharystii;

3. Postawić nacisk na harmonię pracy integracyjnej (ważnej z racji uczestnictwa dzieci z różnych miejscowości i środowisk);

4. Zrealizować cykl ćwiczeń przewidzianych ogólnopolskim programem profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących przygotowanych przez p. Bożenę Kołodziejczak i Martę Czarniecką (były one prowadzone przez poszczególnych Opiekunów);

Patrząc z perspektywy czasu pragnę stwierdzić, że wszystkie powyższe założenia zostały zrealizowane – wymagało to dużego wysiłku organizacyjnego oraz wielkiej pracy Kadry Opiekunów.

Zimowisko nie doszło by do skutku, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować. Płynące z serca „Bóg zapłać” – moje kapłańskie podziękowanie składam:

 Rodzicom uczestników zimowiska – dziękuję za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech;

 Państwu Iwonie i Bogusławowi Wiatr – za wieloletnią współpracę przy organizacji zimowisk;

 WSPÓŁORGANIZATOROM I OSOBOM WSPIERAJĄCYM ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ściegnach, panu Leszkowi Basińskiemu [który już od 11 lat aktywnie wspiera inicjatywę wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży]; Radzie Parafialnej przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni ; Państwu Renacie i Wojciechowi Adamczewskim oraz Pani Teresie Giza [organizatorom grupy bogatyńskiej]; Państwu Anecie i Ryszardowi Piekarskim oraz Małgorzacie Milewskiej [osobom wspierającym organizację grupy lubańskiej]; Proboszczowi Parafii św. Józefa Robotnika w Ściegnach, ks. Prałatowi Stefanowi Świdroń [za wieloletnią współpracę i gościnne udostępnianie nam parafialnej świątyni]; Pani Annie Sus [od 5 lat zapewniającej naszym dzieciakom pyszne i obfite obiady]

 DOBRODZIEJOM I SPONSOROM ZIMOWISKA: Burmistrzowi Miasta Lubań, panu Arkadiuszowi Słowińskiemu; Zarządowi Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” w Bogatyni; Pani Stelli Gosk, Prezesowi Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni; Panu Jerzemu Kabale, Prezesowi Zarządu ELTUR-WAPORE w Bogatyni; Państwu Zofii i Janowi Iżyckim; NSZZ „Solidarność” przy PGE KWB Turów; Związkowi Zawodowemu Pracowników Ruchu Ciągłego przy BOT Elektrownia Turów; Związkowi Zawodowemu KADRA przy PGE KWB Turów; Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, p.Stefanowi Subocz oraz pracownikom piekarni GS; Państwu Alicji i Andrzejowi Lipko; Zarządowi Lubańskiego Klubu Obywatelskiego; Prezesowi Zarządu PSS Społem w Lubaniu, panu Zenonowi Piwoni; Zarządowi Hipermarketów: BRICOMARCHE, KAUFLAND i MEDIA-EXPERT w Lubaniu; Komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, płk SG Arturowi Wąsowskiemu; p. Danucie Suchodolskiej, przewodniczącej Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Państwu Elżbiecie i Fabianowi Szewc.

Dobrodziejów zimowiska jest dużo więcej. Z ich grona pragnę szczególnie serdecznie podkreślić i podziękować Kadrze: Paniom Bożenie Kołodziejczak i Jadwidze Nowak oraz dbającej o posiłki Pani Teresie Gizie. Pragnę także gorąco podziękować i podkreślić wspaniałą postawę wspierających pracę Kadry: Magdaleny Kołodziejczak, Martyny Kleszczyńskiej i Joasi Piekarskiej. Drogie Panie i Dziewczęta – dzięki Wam nasze dzieciaki mogły radośnie i bezpiecznie (oraz syto) spędzić 8 dni zimowiska w Ściegnach.

Mając nadzieję na dalszą współpracę – i kolejne udane wyjazdy – pozdrawiam wszystkich Państwo kapłańskim

Szczęść Boże!!!

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Joba Job 7,1-4.6-7

Job przemówił w następujący sposób:

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.

Położę się, mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.

Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147A,1-2.3-4.5-6

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,

słodko jest Go wychwalać.

Pan buduje Jeruzalem,

gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu

i przewiązuje im rany.

On liczy wszystkie gwiazdy

i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny,

a Jego mądrość niewypowiedziana.

Pan dźwiga pokornych,

karki grzeszników zgina do ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 9,16-19.22-23

Bracia:

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 8,17

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości

i nosił nasze choroby.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka Mk 1,29-39

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: