8 niedziela zwykła 27.02.2011 roku

*** Przeżywamy 8 niedzielę zwykłą.

*** Sprawozdanie z „Niedzieli Parafialnej”…

*** Sprawozdanie z przebiegu zimowiska (patrz niżej)…

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (04.03) – św. Kazimierza królewicza (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***  W najbliższy czwartek spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek od godz. 16:00 okazja do spowiedzi św.

*** W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie w świetlicy.

*** W przyszłą niedzielę spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Osoby zainteresowane założeniem parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich proszę o kontakt ze mną po każdej mszy św.

*** Są jeszcze do nabycia pozycje dotyczące świętowania niedzieli.

*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania świątyni na Dzień Pański mieszkańców ul. Leśnej 47-57, ul. Bema, Prusa, Rzecznej i Żołnierskiej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*********************************

W dniach 13-20.02.2011 roku odbyło się w Ściegnach koło Karpacza Zimowisko, w którym wzięła udział 26-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania, Bogatyni i Wrocławia (grupa lubańska liczyła 16 osób, bogatyńska – 9 osób, Wrocław reprezentowała 1 osoba). Inicjatywa przeprowadzenia zimowiska została podjęta przez Duszpasterstwo Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu, w porozumieniu z Proboszczem Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, Ks. Kanonikiem Kazimierzem Pracownikiem. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie zimowiska był ks. Janusz Barski, proboszcz Parafii św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu.

Zimowisko miało za zadanie zrealizować kilka założeń:

1. Umożliwić wypoczynek w atrakcyjnym regionie naszej diecezji;

2. Powiązać wypoczynek z permanentną formacją duchową, podczas codziennych Mszy św. z homilią – w tym roku rozważania mszalne poświęcone były świadomemu przeżywaniu Eucharystii;

3. Postawić nacisk na harmonię pracy integracyjnej (ważnej z racji uczestnictwa dzieci z różnych miejscowości i środowisk);

4. Zrealizować cykl ćwiczeń przewidzianych ogólnopolskim programem profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących przygotowanych przez p. Bożenę Kołodziejczak i Martę Czarniecką (były one prowadzone przez poszczególnych Opiekunów);

5. Powiązać powyższe z szeroko pojętą prewencją.

Patrząc z perspektywy czasu pragnę stwierdzić, że wszystkie powyższe założenia zostały zrealizowane – wymagało to dużego wysiłku organizacyjnego oraz wielkiej pracy Kadry Opiekunów.

Zimowisko nie doszło by do skutku, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować. Płynące z serca „Bóg zapłać” – moje kapłańskie podziękowanie składam:

** Rodzicom uczestników zimowiska – dziękuję za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech;

** Państwu Iwonie i Bogusławowi Wiatr – za wieloletnią współpracę przy organizacji zimowisk;

** WSPÓŁORGANIZATOROM I OSOBOM WSPIERAJĄCYM ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU: Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ściegnach, panu Leszkowi Basińskiemu [który już od 10 lat aktywnie wspiera inicjatywę wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży]; Proboszczowi Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, ks. Kanonikowi Kazimierzowi Pracownikowi oraz Radzie Parafialnej; Państwu Renacie i Wojciechowi Adamczewskim oraz Pani Teresie Giza [organizatorom grupy bogatyńskiej]; Państwu Anecie i Ryszardowi Piekarskim oraz Małgorzacie Milewskiej [osobom wspierającym organizację grupy lubańskiej]; Proboszczowi Parafii św. Józefa Robotnika w Ściegnach, ks. Prałatowi Stefanowi Świdroń [za wieloletnią współpracę i gościnne udostępnianie nam parafialnej świątyni]; Państwu Annie i Ryszardowi Sus [od 4 lat zapewniającym naszym dzieciakom pyszne i obfite obiady]

** DOBRODZIEJOM I SPONSOROM ZIMOWISKA: Burmistrzowi Miasta Lubań, panu Arkadiuszowi Słowińskiemu; Zarządowi Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” w Bogatyni; Pani Stelli Gos, Prezesowi Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni; Panu Jerzemu Kabale, Prezesowi Zarządu ELTUR-WAPORE w Bogatyni; Państwu Zofii i Janowi Iżyckim; NSZZ „Solidarność” przy PGE KWB Turów; Związkowi Zawodowemu Pracowników Ruchu Ciągłego przy BOT Elektrownia Turów; Związkowi Zawodowemu KADRA przy PGE KWB Turów; Państwu Alicji i Andrzejowi Lipko; Zarządowi Lubańskiego Klubu Obywatelskiego; Prezesowi Zarządu PSS Społem w Lubaniu, panu Zenonowi Piwoni; Dyrektorowi I Oddziału BZWBK w Bogatyni, pani Elżbiecie Prądzyńskiej; Państwu Agacie i Rafałowi Włos; Zarządowi Hipermarketu BRICOMARCHE w Lubaniu oraz Państwu Teresie i Jerzemu Pokój.

Dobrodziejów zimowiska jest dużo więcej. Z ich grona pragnę szczególnie serdecznie podkreślić i podziękować Kadrze: Paniom Janinie FrankowskiejJadwidze Nowak oraz dbającej o posiłki Pani Teresie Gizie. Dzięki Wam nasze dzieciaki mogły radośnie i bezpiecznie (oraz syto) spędzić 8 dni zimowiska w Ściegnach.

Mając nadzieję na dalszą współpracę – i kolejne udane wyjazdy – pozdrawiam wszystkich Państwo kapłańskim

Szczęść Boże!!!

*************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Iz 49,14-15

Psalm responsoryjny

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,

od Niego przychodzi moje zbawienie.

Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,

twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju duszo moja,

bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

On tylko jest skałą i zbawieniem moim,

On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

W Bogu zbawienie moje i chwała.

Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.

W każdym czasie Jemu ufaj narodzie.

Przed Nim wylejcie wasze serca.

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Ps 62(61),2-3.6-7.8-9ab (R.: por. 2a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

1 Kor 4,1-5

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,

a wszystko będzie wam dodane.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 6,33

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o kró¬lestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Mt 6,24-34

Dodaj komentarz: