List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu

bp75„Bądźmy świadkami Miłości”

List pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu, dnia 21 lutego 2010 r.

Drodzy Diecezjanie!

Co roku w Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, czas czterdziestodniowego przygotowania na Wielkanoc. Na ten szczególny okres roku liturgicznego został nam dany program: zachęta do modlitwy, jałmużny i postu. Przez te trzy najważniejsze dobre uczynki mamy realizować hasło tegorocznego programu duszpasterskiego: „Bądźmy świadkami Miłości”.

Pan Jezus polecił swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35). Przed Wniebowstąpieniem mówił do nich: „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II w liście na początek nowego tysiąclecia Novo millennio ineunte najwięcej uwagi poświęcił świadectwu miłości. Stale mamy być świadkami Boga, który jest Miłością. To świadectwo miłości mamy dawać wszyscy: kapłani i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci, zdrowi i chorzy. Wszyscy mamy być świadkami Miłości.

1. Kapłani, młodzież i dorośli świadkami Miłości

Od 19 czerwca 2009 r do 11 czerwca 2010 r. przeżywamy w Kościele powszechnym Rok Kapłański, rok szczególnej wdzięczności za wielki dar i tajemnicę kapłaństwa. Patron tego roku św. Jan Maria Vianney (+ 1859) mówił, że „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Kapłani wdzięczni za ten dar miłości odpowiadają nań miłością. Poza codzienną modlitwą, ofiarą i pracą duszpasterską podejmowaną z miłości do ich Mistrza oraz do sióstr i braci, podejmą oni w tym roku szczególne formy wdzięczności. Będą to: udział w peregrynacji figury św. Jana Marii Vianney�a w dekanatach naszej diecezji od 6 kwietnia do 25 maja i w modlitwie przy relikwiach tego Świętego w Legnicy w dniach 25-27 maja, udział w ogólnopolskiej pielgrzymce kapłanów na Jasną Górę w dniu 1 maja oraz udział niektórych w światowym spotkaniu kapłanów w Rzymie na zakończenie Roku Kapłańskiego w dniach 9-11 czerwca.

Zachęcam Was, Drodzy Diecezjanie, byście w wyznaczonym czasie swoich dekaŹnatach brali udział w nabożeństwach w związanych z peregrynacją figury św. Jana Marii Vianney�a. W ubiegłym roku ogłosiłem, w jakich przypadkach w Roku Kapłańskim można zyskać odpusty. W związku z peregrynacją wspomnianej figury ogłoszony będzie dekret informujący o zyskaniu odpustu zupełnego za udział w naŹboŹżeństwie związanym z tym wydarzeniem. Niech te nabożeństwa będą okazją do modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania do \kapłaństwa.

Droga Młodzieży, zachęcam Was do udziału w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową 4 kwietnia br. w Legnicy i do udziału w „Marszu dla życia”, który podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się w tym dniu z katedry legnickiej do kościoła p.w. Matki Bożej, Królowej Polski. Niech to wydarzenie pokaże, że chcemy być czytelnymi świadkami Miłości.

Zachęcam Was, Drodzy Dorośli Diecezjanie, do troski o chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, do wychowania nowych świadków Miłości. Chrześcijanin otrzymuje moc do dawania świadectwa w sakramencie bierzmowania. Przez świadectwo Waszego życia chrześcijańskiego pomóżcie młodym ludziom w dobrym przygotowaniu do tego sakramentu. Celem lepszego przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ogłosiłem specjalną instrukŹcję katechetycznopastoralną, która weszła w życie na początku tego roku. Przygotowanie to trwać będzie trzy lata.

2. Pielgrzymki okazją do dawania świadectwa Miłości

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydane w 2004 r. wskazuje m. in. na znaczenie pielgrzymowania. Czytamy tam: „Pielgrzymka jest oddechem i przerwą w codziennej monotonii, bo daje człowiekowi choć trochę odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą w troskach życia, które dla wielu, a zwłaszcza dla biednych, stanowią dokuczliwy ciężar. Jest też okazją do okazania chrześcijańskiego braterstwa, do zgodnego współżycia i miłości, do wyzwolenia w sobie często tłumionej spontaniczności” (nr 286).

W dniach 7 -17 kwietnia br. grupa wiernych uda się w diecezjalnej pielgrzymce śladami św. Pawła do Grecji. Odwiedzimy miejsca związane z działalnością Apostoła Narodów. Św. Paweł słowem i przykładem pokazał, że jest świadkiem Miłości. Pisał: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14) oraz „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8,35). Pisał także: „żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4, 15). Od św. Pawła będziemy uczyć się świadectwa i jego będziemy prosić, aby nasze świadectwo było na miarę naszych czasów.

Wielu wiernych będzie świadkami Miłości w czasie parafialnych i diecezjalnych pielgrzymek na Jasną Górę, do Krzeszowa czy Legnickiego Pola lub innych sanktuariów. Warto już dziś przypomnieć Legnicką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Jako Diecezjanie będziemy pielgrzymować do tego sanktuarium w dniach od 31 lipca do 9 sierpnia po raz osiemnasty. W tym roku przyświecać nam będzie hasło: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). Podczas drogi będziemy się wpatrywać w wybranych Świętych Pańskich, którzy okazali się pięknymi świadkami Miłości. Zachęcam do udziału w tej pielgrzymce i w innych formach pielgrzymowania.

Od szeregu lat przyjął się zwyczaj odprawiania nabożeństwa Drogi krzyżowej ulicami miast i wsi. W Legnicy odprawiamy takie nabożeństwo w Wielki Piątek. Zaczynamy je w południe w kościele św. Jana Chrzciciela a kończymy przed katedrą. Niech udział w tej formie nabożeństwa będzie świadectwem, ze w czasach, kiedy niektórzy domagają się usuwania krzyży z miejsc publicznych, stajemy przy krzyżu Chrystusa, który jest znakiem Miłości.

3. Inicjatywy Caritas świadectwem Miłości

Od 16 kwietnia 1992 r. Caritas Diecezji Legnickiej podejmuje różne inicjatywy, które są świadectwem Miłości. Przypomnijmy tylko ważniejsze sprawy: organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku dla osób starszych, przekazywanie żywności dla biednej ludności w ramach programu PEAD, prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Rosa”, prowadzenie Domu Księży Emerytów; organizowanie i formacja wolontariatu, organizowanie imprez związanych z integracją środowisk osób niepełnosprawnych oraz profilaktyką prozdrowotną i organizacja opieki medycznej w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej. Nadto trzeba wspomnieć organizowanie pomocy dla ofiar powodzi czy trzęsienia ziemi.

Wszystkim zaangażowanym w prace naszej Caritas serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej niestrudzonej pracy dla dobra bliźnich. Cieszę się, że powstają w naszej diecezji parafialne zespoły i szkolne koła Caritas. Tych ostatnich, jak już rok temu pisałem, mamy w porównaniu z innymi diecezjami za mało.

Caritas Diecezji Legnickiej podjęła się zorganizowania w Legnicy „Okna życia”. Mam nadzieję, że będziemy je mogli otworzyć dnia 25 marca br. w Dniu Świętości Życia w Ośrodku „Samarytanin” przy ul. Poselskiej.

4. Eucharystia źródłem dawania świadectwa Miłości

We wstępie do Programu Duszpasterskiego Diecezji Legnickiej 2009/2010 napisałem: „Z zaproponowanych projektów szczególnie zwracam uwagę na ten, który nosi tytuł ŤŚwiadek Miłości czerpie siłę z Eucharystiiť. Moim pragnieniem jest, by wierni duchowni i świeccy diecezji legnickiej szczerze i wytrwale trwali przed Najświętszym Sakramentem. Nigdy nie zdobędziemy się na odważne świadectwo, jeśli nie będziemy adorowali Chrystusa. Proszę, by w każdej parafii została zorganizowana adoracja całodzienna według porządku podanego w Kalendarzu Liturgicznym, a także by przywrócić zwyczaj nabożeństw czterdziestogodzinnych”.

Na okładce wspomnianego programu jest obraz monstrancji, która służy do uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Okładka niejako na plan pierwszy wysuwa żywy kontakt z Chrystusem Eucharystycznym. Bez tego nie ma świadectwa Miłości.

Niech przykładem umiłowania Chrystusa Eucharystycznego będą najpierw kapłani adorujący Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie i zachęcający do adoracji wiernych. Przykład adoracji Chrystusa Pana dawał swoim wiernym św. Jan Maria Vianney, który wiele czasu spędzał na modlitwie przed tabernakulum. W materiałach przekazanych do parafii znajdują się propozycje wspólnie prowadzonych adoracji. W kilku miejscach w naszej diecezji istnieje codzienna adoracja. Zachęcam Braci w kapłaństwie do tworzenia w parafiach Bractw Eucharystycznych. Wzór statutu takiego Bractwa i formuła przyjęcia zostały również podane we wspomnianym programie.

Na czytelne i piękne dawanie świadectwa Miłości wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup

+ Stefan Cichy

LEGNICKA KURIA BISKUPIA

Legnica, dnia 15 lutego 2010 r.

L.dz. 188/2010

Z a r z ą d z e n i e

List należy odczytać na wszystkich Mszach świętych w niedzielę, dnia 21 lutego 2010 r.

Ks. inf. Władysław Bochnak

Wikariusz Generalny

Dodaj komentarz: