4 niedziela Wielkiego Postu 22.03.2009 r.

4nwp.jpg1. Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to tzw. „Laetare” – niedziela radości – od pierwszych słów antyfony na wejście, Laetare, Jerusalem – raduj się, Jerozolimo. Posoborowa kolekta tej niedzieli zachęca nas do tego, byśmy z „żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszyli ku nadchodzącym świętom”. Ewangelia zmusza do zamyślenia się wraz z Nikodemem nad słowami Jezusa o tym, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Po Mszy św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. W zakrystii są do nabycia Paschaliki – świece, które zapalimy podczas śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania – w cenie 5 zł.
3. W tym tygodniu wspominamy:
– w środę (25.03) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. XVII rocznica ustanowienia Diecezji Legnickiej. Dzień Świętości Życia.
4. Z racji spowiedzi św. w sąsiednich parafiach w tym tygodniu Msze św. będą sprawowane w następującym porządku: wtorek – 16:45; środa- 17:00; w czwartek – msza św. odwołana; piątek i sobota – 17:00. Za związane z tym niedogodności gorąco przepraszam.
5. W najbliższy czwartek odbędzie się dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych z Ks. Biskupem Stefanem Cichym w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. O godz. 16:00 zostanie odprawiona Msza św. – z tej racji w tym dniu nie będzie mszy św. w naszej parafii.
6. W tym tygodniu spotkanie LSO wyjątkowo w piątek po Mszy św.
7. W tym tygodniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30 poprowadzi wspólnota Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszam.
8. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

9. W gablocie i na stronie parafialnej (poniżej) został umieszczony program tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w dniach 29.03-01.04.2009 roku. Proszę o uwzględnienie spotkań rekolekcyjnych w terminarzach swoich zajęć.
10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00 grupa KSM prowadzona przez ks. Andrzeja Łuczyńskiego umożliwi nam refleksję nad sensem naszego życia, przedstawiając poświęconą temu pantonimę.
11. Gorąco dziękuję Panom: Józefowi Mioduszewskiemu; Zbigniewowi Kwiecińskiemu i Janowi Pizskozubowi za wykonanie stelaża do świątecznej iluminacji kościoła. Składam także gorące „Bóg zapłać” Państwu Terela, którzy jako jedyni odpowiedzieli pozytywnie na prośbę o przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy wywiad z abp Józefem Michalikiem, przewodniczącym Episkopatu Polski; przeczytamy o kolejnym zmartwieniu Pana Boga – łakomstwie; rodzice znajdą poradnik na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Aktualny numer tygodnika „Niedziela” przedstawia m.in. materiał poświęcony wykrzywianiu rzeczywistości przez media i potrzebie życia w prawdzie oraz artykuł pomagający zrozumieć istotę Dnia Świętości Życia. „Niedziela Legnicka” wyjaśnia m.in. sens jałmużny wielkopostnej, porusza kwestię dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz omawia przebieg Olimpiady Teologii Katolickiej w Legnicy.

2009_a.jpg

*************************************************************

 

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Drugiej Księgi Kronik
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: „Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat”. Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”.
2 Krn 36, 14–16. 19–23

Psalm
Refren:
Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.
Refren
Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.
Refren
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.
Refren
Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.
Refren
Ps 137(136), 1–2, 3.4–5.6

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni! Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wie-kach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Ef 2, 4–10

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja:
Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
J 3,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
J 3, 14–21

Dodaj komentarz: