NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 28.12.2008 roku

nativ_05.jpg1. Przeżywamy dzisiaj niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W szczególny sposób otaczamy dzisiaj naszą modlitwą wszystkie rodziny naszej parafii, prosząc o obfitość łask Nowonarodzonego dla tych „domowych kościołów”. Dzisiaj także obchodzimy wspomnienie świętych Młodzianków, męczenników.
2. Trwamy w oktawie Narodzenia Pańskiego. Pragnę złożyć serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomogli przygotować świątynię na przeżycie pięknych świąt. Serdecznie dziękuję dekoratorkom – Paniom: Beacie, Małgorzacie i Paulinie, Państwu Pasternakom (za sianko do naszej Betlejemskiej Groty) oraz pomagającej przy dekorowaniu choinek i szopki grupie dzieci i młodzieży; Paniom: Kazimierze, Krystynie i Małgorzacie – które przygotowały ołtarz i prezbiterium na obchód Tajemnicy Wcielenia. Gorące podziękowanie kieruję w stronę Panów: Jana, Zbigniewa i Kamila – za pełnienie w tym czasie funkcji kościelnych. Dziękuję za posługę przy ołtarzu naszej Liturgicznej Służbie Ołtarza, zaś za posługę śpiewu naszej Scholi oraz Pani Jandzie. Dziękuję grupie osób, które przygotowały kościół na świąteczny czas. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 11:30.
3. Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Parafianom za liczny i godny udział w liturgii tych świątecznych dni. Dziękuję także za wszystkie świąteczne wyrazy pamięci i życzliwości, których wiele otrzymałem.
4. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ A.D. 2009 – rozpoczynamy ją wcześniej z racji planowanego na pierwszy tydzień ferii zimowiska. Z racji kolędy Msze św. we wtorek, piątek i sobotę o godz. 8:00. Porządek wizyty duszpasterskiej – patrz PLAN KOLĘDY
5. W tym tygodniu kończymy rok kalendarzowy 2008. Serdecznie zapraszam w środę na Mszę św. z okazji zakończenia roku o godz. 17:00, podczas której przedstawię sprawozdanie z życia parafii w roku 2008. Po mszy nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.
6. W czwartek (01.01.2009 r.) uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w porządku niedzielnym: 8:30, 10:00 i 11:30.
7. W sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem.
8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:30 zmiana tajemnic różańcowych, a o godz. 15:00 spotkanie wigilijne wszystkich wspólnot naszej parafii. Odbędzie się ono w Gimnazjum nr 1.
9. W tym tygodniu wspominamy:
+ w środę (31.12) – św. Sylwestra I, papieża
+ w czwartek (01.01) – Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję
+ w piątek (02.01) – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA
I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

10. W zakrystii można otrzymać materiały dotyczące zimowiska, które odbędzie się w dniach 18-25.01.2009 roku.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Syracydesa
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
Syr 3,2–6.12–14

Psalm
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Refren
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
Refren
Ps 128(127)1–2.3.4–5 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
Kol 3,12–21

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
kol 3,15a.16a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Łk 2,22–40
********************************************************

Oktawa Narodzenia Pańskiego – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Czytanie z Księgi Liczb (Lb 6, 22-27)

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów (Ga 4, 4-7)

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 16-21)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: