Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2009 roku

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11:00, 13-osobowa grupa dzieci naszej Parafii przeżyje uroczystość I Komunii św. Sługa Boży Jan Paweł II tak mówił o tej chwili: „Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście – właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej – ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem”. Zachęcam do szczególnej modlitwy w intencjach naszych dzieci – aby rozpoczęta dzisiaj droga komunii przynosiła im wiele radości i łask Bożych. O godz. 16:30 nabożeństwo majowe. Z racji „białego tygodnia” w tym tygodniu codziennie Msza św. o godz. 17:00.
2. W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odprawiane będą po Mszy św.
3. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (01.06) – NMP Matki Kościoła. Dzień Dziecka.
– we wtorek(02.06) – Matkę Bożą Łaskawą
– w środę (03.06) – św. męczenników Karola Lwangę i Towarzyszy
– w piątek (05.06) – św. Bonifacego, biskupa i męczennika
– w niedzielę (07.06) – Najświętszej Trójcy
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.
4. W najbliższą sobotę odbędzie się II Parafialny Festyn Dziecięcy. Z tej racji w tym dniu Msza św. o godz.16:00. Od godz. 17:00 zapraszamy nasze dzieci ma Festyn.
5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi – szczególnie dla dzieci rocznicowych – od godz. 15:30.
6. W najbliższą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszy proszę o pozostanie na krótkie spotkanie.
7. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 20.06.2009 r. na XI Spotkanie Młodych na Jasnej Górze. Odnośny plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w gablocie.
8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia m.in. obszerny materiał poświęcony 30 rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979 r.) oraz prezentuje sylwetkę ks. Franciszka Blachnickiego. W „Niedzieli Legnickiej” możemy poznać nowo wyświęconych księży neoprezbiterów. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” (z dołączoną płytą CD z I pielgrzymki Jana Pawła II) znajdziemy m.in. szeroki materiał poświęcony rocznicy 4 czerwca.

*************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, któ¬rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w na¬szych językach wielkie dzieła Boże”.
Dz 2,1-11

Psalm
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię lub: Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Refren
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Refren
Ps 104(103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Drugie czytanie
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem
1 Kor 12,3b-7. 12-13

Sekwencja
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia
Jezus daje Ducha Świętego
Słowa Ewangelii według św. Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
J 20,19-23

Dodaj komentarz: